Проект Енергийна Ефективност: Март, 2022 г.

Уважаеми колеги, Проект по ОП Иновации и конкурентоспособност за БФП за закупуване на енергоспестяващо оборудване от МСП

В началото на АПРИЛ, 2022 г. очакваме да:

Стартира европроектът по ОП Иновации и конкурентоспособност за Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност (бюджет над 136 млн. лв.) – за Производствени предприятия и Хотели!

Проектът позволява закупуване на енергийно ефективно оборудване и СМР – изолации, дограма на производствени сгради

– Закупуване на НОВИ, енергоспестяващи: котли, горелки, термопомпи, слънчеви колектори, лъчисто газово отопление, чилъри, системи за хибридна вентилация, дори и осветителни тела, и много други възможности!

– Извършване на енергийно ефективни СМР – изолации и саниране на производствени сгради/хотели, и покриви, смяна на дограма

  • БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ е в размер на до 50% от стойността на проекта; Максималният размер на помощта – 150 000 лв.(проект 300 000 лв). Минималният размер – 25 000 лв. (проект 50 000 лв.)
  • Проектът е подходящ за предприятия, които се занимават с ПРОИЗВОДСТВО. Очакванията са да е възможно да участват и ХОТЕЛИ с код по КИД 55!!!
  • Срокът за подаване на проектни предложения се очаква да е само 20 дни. Затова няма никакво време за губене! Препоръчваме ви да започнем да планираме проекта още днес!
  • На тази страница вижте допълнителна информация, както и какви услуги ви предлагаме ние, свързани с изготвянето и управлението на Вашия проект

Основната цел на проекта е Възстановяване на инвестиционната дейност на предприятията, сериозно възпрепятствана от ограничителните мерки във връзка с COVID-19 – като се увеличат инвестициите на МСП в енергийно ефективни технологии. Това е от особено значение в контекста на увеличението на цените на електроенергията и природния газ. Проектът ще допринесе за икономии на енергия, като намали разхода на енергия за производство на единица продукт в предприятието.

Какво трябва да направите ВИЕ, преди да започнем работа по проекта?

1.Трябва да изградите ясна представа коя от двете възможности да използвате (покупка или СМР), или комбинация от двете.

2. В най-добрия случай, комбинацията от двете възможности ще допринесе максимално за енергийната ефективност на вашето предприятие. Но ако ви се налага да избирате (предвид бюджета на проекта, или ако вече имате основа), тогава преценете коя мярка ще бъде най-ефективна за вашето производство.

3. Трябва да знаете ориентировъчно колко струва новата техника, или СМР – дейностите! Проектът се очаква да отпусне до 50% от парите за закупуване на новото оборудване, но не повече от 150 000 лв. Минималната сума, която се очаква да получите, е 25 000 лв. Максималната сума, която се очаква да получите, е 150 000 лв. Така, ако вашият проект е на обща стойност 300 000 лв: бихте получили до  половината от тази сума. Ако вашият проект е на стойност 400 000 лв: бихте получили до 150 000 лв от проекта, и ще трябва да заплатите останалите 250 000 лв. Изтеглете безплатно от тук: СПИСЪК НА ПОЗВОЛЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ – с оборудването и елементите, и СМР – дейностите, които подлежат на финансиране.

За постигане на максимални резултати, е препоръчително да започнем работа по проекта още сега!

4.За да бъде одобрен вашият проект, едно от изискванията е да има значително спестяване на енергия (ток, газ и друг енергоносител) от новата инвестиция, съпоставено с наличното. Или замяна на енергоносителите.

Какво може да се плати с парите от проекта?

Очакваните позволени разходи са следните 3 основни групи разходи: 

* Към момента на изготвяне на тази уеб-страница, все още не са публикувани финалните условия за участие по проекта. Написаното тук се базира на нашите очаквания и информацията, изнесена в официалните източници, така и на обучения и разяснения, извършвани във връзка с този и други проекти.

Група 1: Закупуване на ДМА – Дълготрайни материални активи, които да ползвате във вашето производство или хотел. Например котли, горелки, термопомпи, слънчеви колектори, енергоспестяващи осветителни тела и други. За Пълен списък на позволеното – вижте файла СПИСЪК НА ПОЗВОЛЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ.

Група 2: Строително – монтажни работи – изолации на производствени помещения, ХОТЕИ, покриви, подмяна на дограма. Изключение от правилото е, че ако в производствената сграда се помещава и административно звено, тогава ще може да бъде ремонтирано и то.

Кой може да участва?

  • Микро, малки и средни предприятия – това са предприятия, които на ниво “група” имат под 250 човека персонал, активи на стойност под 84 000 000 лв., и оборот под 97 500 000 лв.
  • Предприятия, които имат минимум три приключени финансови години (2020, 2019 и 2018г. и през тези три години са извършвали стопанска дейност (имат минимум 500 лв. оборот)
  • Предприятия, които извършват своята основна икономическа дейност в сектор Производство /Кодове по КИД от 10 до 33./ Очаква се от допустимите кодове да бъдат изключени производствата, свързани с преработка на земеделска продукция, които традиционно се подкрепят от други схеми и програми: 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03 и 11.06/ и Хотелиерство – код 55.

Има ли други изисквания към кандидатите?

Да, вероятно ще има и други изисквания, стандартни за всички европейски проекти (Управителят да не е осъждано лице, фирмата да не е в несъстоятелност или ликвидация и др.), както и свързани с финансовата стабилност и устойчивост на фирмата (тези коефициенти се изчисляват на база последните три подадени Годишни данъчни декларации. Върху тези данни не можем да влияем – затова се опитваме да извлечем максимален брой точки от показателите на проектното предложение, върху които можем да въздействаме).

Тъй като към момента все още не са публикувани окончателни Условия за участие, не можем да ви кажем кой показател, с каква тежест ще се включва в оценяването на проектното предложение.

Какво можем да направим ние за вас?

Накратко: Да започнем работа по подготовката на проекта ОЩЕ СЕГА!

Предлагаме ви комплексно съдействие в изготвянето на вашето проектно предложение. Нашата работа включва всички дейности по изготвянето на идейния проект, времевия график, бюджета, подаване на проектното предложение в ИСУН/СУНИ; Подаване на междинни и окончателен отчет, искане на (авансово) плащане; Предлагаме пълно съдействие от подаването, до момента на приемане на отчета от управляващия орган, и верификацията му. Следим по 2 пъти на ден за въпроси и запитвания, докато приемат проекта. Верификацията е последната стъпка, след което проектът се счита за приключен.

Ние ще работим съвместно с вас от първия момент, до окончателното верифициране на проекта!

Кои сме ние?

Нашият екип е специализиран в работата по проекти, свързани с Ковид-мерките, както и мерките, и национален план за възстановяване и устойчивост. Дори да сте работили в миналото с квалифицирани консултанти, ви препоръчваме да използвате нашите специализирани услуги за проектите, свързани с плана за възстановяване и развитие, и Ковид-19 мерките!

Нашият екип се занимава с консултантска дейност, свързана с реализирането на европейски проекти. Работим интензивно по проекти на Министерството на икономиката (вече Министерство на иновациите), Министерство на туризма, Министерство на транспорта, Агенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политика, както и Министерство на образованието и ИАНМСП. Работили сме по множество проекти за подпомагане, както и по останалите Ковид-мерки. Имаме богат опит в изготвянето, управлението и отчитането на проектите. Специализирали сме се по национален план за възстановяване и устойчивост. Ще се радваме искрено, ако имаме възможността да работим с вас. Ние сме надежден и всеотдаен партньор, и обикновено работим дългосрочно с нашите клиенти и партньори.

 

Каква е нашата комисионна и кога се плаща тя?

  • Таксите се плащат на вноски при одобрение и получено финансиране. Ние не изискваме никаква форма на авансово плащане!

Уважаеми клиенти,

Възможно е този проект да е на принципа първи по ред, затова е важно да започнем подготовката още сега. Очакваме силно завишен интерес от страна на фирмите към настоящия проект! Той касае наболял проблем, а също така стартира непосредствено след Ковид-19. Затова, за да имаме възможност да работим съвместно, ви препоръчваме да се свържете с нас по телефона или по и-мейла, още сега. Ще ви изпратим договора за съвместна работа, и ще започнем подготовката на проектното предложение още днес

С уважение,

екипът на Нетселс.БГ ООД

Телефони:  02/437 38 85, 02/493 00 70, 0897 948 215, 0897 948 216