1. Подкрепа на нови мощности (Покана 1 и Покана 2)

Стартираха следните европроекти от Програмата Национален план за възстановяване и устойчивост:

1. “Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW – Покана 1 

2. “Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW – Покана 2 

Краен срок за кандидатстване: 12.06.2024г. 

Основна цел: Увеличаване на дела на чиста енергия в енергийния микс на България по пътя към климатична неутралност чрез предоставяне на подкрепа за комбинирани проекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (вятърна и/или слънчева енергия) и за локални съоръжения за съхранение (ЛСС) на електроенергия от ВИ.
ВАЖНО!!! Безвъзмездната помощ по процедурите ще се предоставя единствено за локалните съоръжения за съхранение на електрическа енергия, т.е. дейностите за изграждане на производствения компонент на комбинирания проект са недопустими.


Колко можете да получите?

Максимален размер на помощта:

  • Процедура 1: до 35 854 000 лв.
  • Процедура 2: до 58 674 900 лв. 

Процент на финансиране:

  • Процедура 1: до 50% от допустимите разходи, но не повече от 1 075 706 лв (без ДДС) за 1 МW инсталирана мощност на ЛСС.
  • Процедура 2: до 50% от допустимите разходи, но не повече от 743 215 лв (без ДДС) за 1 МW инсталирана мощност на ЛСС.

Бюджет на процедурите:

  • Процедура 1: 107 570 650 лв.
  • Процедура 2: 427 544 438 лв.

Допустимите разходи се отнасят само до ЛСС (компонента съхранение на комбинирания проект). Разходите за възстановим данък върху добавената стойност са недопустими разходи. 

– Срок за изпълнение на проекта – до 18 месеца и не по-късно от 31 март 2026 г.

* Предлагаме да ви направим БЕЗПЛАТНА консултация дали отговаряте на условията на проекта.

За какви дейности може да се кандидатства?

1. Допустимите предложения за изпълнение на проекти следва:

– Да са за комбинирани проекти за изграждане на нова мощност за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС, където и двата елемента (производство и съхранение) представляват компоненти на едно и също проектно предложение. Годишно компонентът за съхранение трябва да приема най-малко 75 % от електрическата енергия, която съхранява от пряко присъединената електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВИ, на годишна база.

2. Да имат постигнат следния етап на готовност на предложението:
Към момента на подаване на заявлението:
• Влязло в сила решение или становище на компетентния орган по околна среда: i) че не се изисква екологична оценка по ЗООС, оценка на въздействието върху околната среда по ЗООС или оценка на съответствието по ЗБР  за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ; или ii) за вида на оценката по ЗООС и ЗБР, която трябва да бъде извършена, и договор за назначаване на сертифициран експерт в тази връзка за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ (доказателства, които се предоставят при подаване на заявлението: заверено копие от решение/я на компетентния орган по околна среда);

и

• заверено копие от валидно становище за присъединяване (в случите по чл.26а, ал. 2 от ЗЕВИ) или валиден предварителен договор или действащ договор за присъединяване със съответния мрежови оператор за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ.

3. Да предвиждат инсталиране на ЛСС на комбинирания проект със следните характеристики:

• минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект (MW);

• да зарежда най-малко 75% от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база;

• ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate да е максимум C/2).

Важно!!! Енергийните обекти за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия(ВИ) и ЛСС трябва да бъдат присъединени към съответната електроразпределителна или електропреносна мрежа и въведени в експлоатация съгласно приложимото законодателство (ЗУТ) не по-късно от 31.03.2026 г. В случаите когато за комбинирания проект е необходимо да бъде получена лицензия за производство на електрическа енергия по ЗЕ, лицензията (съответно и решение на КЕВР за издаване на разрешение за започване на лицензионна дейност (ако е приложимо) трябва да бъде издадена и влязла в сила до 31.03.2026 г. Изискванията се отнасят и до двата компонента (производство и съхранение) на комбинирания проект.

Допустими кандидати + необходими документи за кандидатстване

​1. Процедурата е насочена към микро, малки, средни и големи предприятия.

– В процедурата е допустимо участието на кандидати (производители с обекти с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW), които са сключили с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ договор за компенсиране с премии по см. на чл. 36и, ал. 1 от Закона за енергетиката и/или са част от корпоративна група, в която има дружества, които са страна по такива договори.

ВНИМАНИЕ! Условие (1) Гаранция за участие

– Кандидатите по настоящата процедура чрез подбор за изпълнение на инвестиции от крайни получатели трябва да предоставят банкова гаранция за участие в размер на 3% от безвъзмездното финансиране, за което се кандидатства. Банковата гаранция трябва да е със срок на валидност 9 месеца считано от датата на крайния срок за подаване на предложенията

ВНИМАНИЕ! Условие (2) Гаранция за за добро изпълнение

При сключване на договор за финансиране, крайният получател предоставя в полза на СНД банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10% от одобреното безвъзмездно финансиране. Банковата гаранция трябва да е със срок на валидност до 30.09.2026 г.

2. Да имат самостоятелно или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(ци) собствен капитал от:

– 1 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <=5 MW.

– 4 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <= 20 MW.

– 6 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност над 20 MW.

* Ако искате да работим заедно можете да видите нашия Договор за работа по Покана 1 и Договор за работа по Покана 2

Необходими документи:

1. Пълномощно – попълнено по образец

2. Декларации по образец, подготвени от нас, в етапа на кандидатстване

3. Проектна готовност за изпълнение на инвестицията

В зависимост от степента на проектна готовност за изпълнение на комбинираните проекти за изграждане на нови инсталирани мощности за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС, „зад средствата за търговско измерване“ (зад електромера), включени в предложението, следва да представите минимум следните документи:

3.1 влязло в сила решение или становище на компетентния орган по околна среда: i) че не се изисква екологична оценка по ЗООС, оценка на въздействието върху околната среда по ЗООС или оценка на съответствието по ЗБР за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на енергия от ВИ; или ii) за вида на оценката по ЗООС и ЗБР, която трябва да бъде извършена, и договор за назначаване на сертифициран експерт в тази връзка за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ (доказателства, които се предоставят при подаване на заявлението: заверено копие от решение/я на компетентния орган по околна среда);

3.2 заверено копие от валидно становище за присъединяване (в случаите по чл.26а, ал.2 от ЗЕВИ) или валиден предварителен договор за присъединяване или действащ договор за присъединяване със съответния мрежови оператор за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ.

3.3 идеен проект (ако за проекта няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване) или технически/работен проект (за проекти в пълна степен на проектна готовност) – документите се изготвят от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Документите трябва да съдържат минимум следната информация:

– точният адрес на обекта, попадащ в урбанизирани територии, където ще се изгражда комбинирания проект;
– инсталирана мощност за производство на енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия), MW;
– инсталирана мощност на ЛСС, MW;
– капацитет на инсталираните съоръжения за съхранение, МWh.
– инсталиране на ЛСС на комбинирания проект със следните характеристики:

· минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност (MW);
· да зарежда най-малко 75% от електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на енергия от ВИ на годишна база (от компонента производство на комбинирания проект);
· ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW) да е с най-малко 2 часа (C-Rate да е максимум C/2).
· Площ в кв. м., на която ще се разположи/изгради ЛСС.

4. Банкова гаранция за участие

Какво можем да направим ние за вас?

Накратко: Да започнем работа по подготовката на проекта ОЩЕ СЕГА!

Предлагаме ви комплексно съдействие в изготвянето на вашето проектно предложение. Нашата работа включва всички дейности по изготвянето на проекта, времевия график, бюджета, подаване на проектното предложение в ИСУН; Подаване на межиннен и окончателен отчет, искане за плащане; Предлагаме пълно съдействие от подаването, до момента на приемане на отчета от управляващия орган, и верификацията му. Следим по 2 пъти на ден за въпроси и запитвания, докато приемат проекта. Верификацията е последната стъпка, след което проектът се счита за приключен.

Ние ще работим съвместно с вас от първия момент, до окончателното верифициране на проекта!

Кои сме ние?

Нашият екип е специализиран в работата по проекти, свързани с Ковид-мерките, както и проекти към национален план за възстановяване и устойчивост и иновации и конкуреноспособност. Дори да сте работили в миналото с квалифицирани консултанти, ви препоръчваме да използвате нашите специализирани услуги за вашите проектите!

Нашият екип се занимава с консултантска дейност, свързана с реализирането на европейски проекти. Работим интензивно по проекти на Министерството на икономиката (вече Министерство на иновациите), Министерство на туризма, Министерство на транспорта, Агенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политика, както и Министерство на образованието и ИАНМСП. Работили сме по множество проекти за подпомагане, както и по останалите Ковид-мерки. Имаме богат опит в изготвянето, управлението и отчитането на проектите. Специализирали сме се по национален план за възстановяване и устойчивост. Ще се радваме искрено, ако имаме възможността да работим с вас. Ние сме надежден и всеотдаен партньор, и обикновено работим дългосрочно с нашите клиенти и партньори.

Каква е нашата комисионна и кога се плаща тя?

1. 1000 лв.  + ДДС = 1200 лв., след като входираме проектното предложение в ИСМ-ИСУН 2020 – заплаща се до 5 /пет/ работни дни 
2. 4 % от сумата, която ще получите от проекта, когато подпишете Административния договор за безвъзмездна помощ по проекта – до 5 /пет/ работни дни след подписване на договора с Министерството;
3. Остатъкът от 4 % от сумата, до 5 /пет/ работни дни след получаване на финалното плащане по проекта

* Например: Ако Вашият проект е на обща стойност 500 000 лв., тогава разходите към нас са:
   1000 лв – първоначална такса, която не се възстановява, независимо дали бъдете одобрени или не
   10 000 лв – при подписване на договора за безвъзмездна помощ
   10 000 лв – при получаване на окончателните суми по проекта
*  Цените са в български лева и не включват ДДС. 

Уважаеми клиенти,

Очакваме силно завишен интерес от страна на фирмите към настоящия проект. Затова, за да имаме възможност да работим съвместно, ви препоръчваме да се свържете с нас по телефона или по и-мейла, още сега. Ще ви изпратим договора за съвместна работа, и ще започнем подготовката на проектното предложение още днес

С уважение,

екипът на Нетселс.БГ ООД

Телефони:  02/437 38 85, 0897 948 215, 0897 948 216