6. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Подмярка 6.4 – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Можете да кандидатствате и да получите до 50% за материални и нематериални инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, като например:

= Купуване на земя, сграда – и ремонт на съществуващи сгради и помещения
Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване до пазарната стойност на активите
= Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали)
= Развитие на услуги във всички сектори
= Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление = Развитие на занаяти и други неземеделски дейности

* Кандидатите за финансова помощ трябва да имат постоянен адрес – за физическите лица, и седалище на територията на селски район – за едноличните търговци и юридическите лицавижте селските общини тук

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на конкурентоспособността на селските райони и създаване на заетост.

 • Финансира до 50% от общите разходи на вашия проект.

Бюджет на процедурата:

 • Минимална стойност на допустимите разходи по проекта – 10 000 евро
 • Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 400 000 евро

Кой може да кандидатства:

Земеделски стопани които:

 • Са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители най–малко 24 месеца преди подаване на проектно предложение и не са прекратявали своята дейност
 • Са регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Имат седалище на територията на селски район
 • Икономическият размер на земеделското стопанство е от над 8 000 евро до 170 000 евро стандартен производствен обем /СПО/, включително
 • Които са микро, малко или средно предприятие

Микропредприятия които:

 • Са регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Имат седалище на територията на селски район

Физически лица които:

 • Са регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ
 • Отговарят на определението за микропредприятие, съгласно ЗМСП
 • Имат постоянен адрес на територията на селски район

Дефиниция за микропредприятие: 

Вид предприятие Численост на персонала Годишен оборот Стойност на активите
Микро предприятие По-малко от 10 души персонал Не надвишава 3 900 000лв. Не надвишава 3 900 000лв.

За какво може да се кандидатства за?

1. Допустими за подпомагане са разходи за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, свързани с допустимите дейности, включващи:
1.1 Изграждане, или подобрения на недвижимо имущество
1.2 Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини, съоръжения и оборудване до пазарната стойност на активите
1.3 Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности
1.4 Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно списъка на селските райони
1.5 Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки
1.6 Общи разходи, свързани с предходните разходите, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост
* Разходите по т. 1.6 не могат да надхвърлят 12% от сумата на допустимите разходи по т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5
* Разходите по т. 1.5 не могат да надхвърлят 10% от разходите по т. 1.1 и 1.2
* Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на формуляра за кандидатстване, с изключение на общите разходи по т. 1.6.

Допълнително:

– Хонорари на архитекти, инженери и консултанти – не повече от 12%.
– Консултантските разходи са признати в размер на 5%.
– Не са допустими за подпомагане текущи разходи.
– Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.
– Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги (в т. ч. извършването и предоставянето на платежни услуги), инвестиции, свързани с електронни пари (вкл. генериране на криптовалути), голф, лов и риболов, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

Нашата комисионна

1. 850 лв. + ДДС = 1020 лв., когато входираме проектното предложение в ИСУН 2020 – до 5 /пет/ работни дни се издава фактура (Тази такса не е възвръщаема)  
2. 3 % от сумата, която ще получите от проекта, когато подпишете Административния договор за безвъзмездна помощ по проекта – до 5 /пет/ работни дни издаваме фактура
 
3. Остатъкът от 3 % от сумата, която ще получите от проекта, когато получите окончателното финансиране – до 5 /пет/ работни дни издаваме фактура

Например:  Ако вашата инсталация е на обща стойност 200 000 лв., тогава разходите към нас са:  
–  850 лв: първоначална такса, която не се възстановява, независимо дали бъдете одобрени или не
 
–  3000 лв – при подписване на договора за безвъзмездна помощ
 
–  3000 лв – при получаване на окончателните суми по проекта

Цените са в български лева и не включват ДДС.

Какво трябва да направите ВИЕ, за да започнем работа по проекта?

1. Ако желаете да се включите по проекта ще ви изпратим договор за консултанска услуга и указания за последващи стъпки.

Ние работим бързо и обръщаме внимание на детайлите. Ще ви дадем мнението си за това дали ще имате добри шансове за одобрение, преди да решите да участвате.

2. Ще започнем да комплектоваме документите за кандидатстване, когато излезе списъка.

Какво можем да направим ние за вас?

Накратко: Да започнем работа по подготовката на проекта ОЩЕ СЕГА!

Предлагаме ви комплексно съдействие в изготвянето на вашето проектно предложение. Нашата работа включва всички дейности по изготвянето на идейния проект, времевия график, бюджета, подаване на проектното предложение в ИСУН; Подаване на авансов/междинен/окончателен отчет; Предлагаме пълно съдействие от подаването, до момента на приемане на окончателния отчет от управляващия орган, и верификацията му. Следим по 2 пъти на ден за въпроси и запитвания, докато приемат проекта. Верификацията е последната стъпка, след което проектът се счита за приключен.

Кои сме ние?

Нашият екип е специализиран в работата по проекти, свързани с Ковид-мерките, както и проекти, свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост. Дори да сте работили в миналото с квалифицирани консултанти, ви препоръчваме да използвате нашите специализирани услуги за проектите, свързани с плана за възстановяване и развитие, и Ковид-19 мерките!

Нашият екип се занимава с консултантска дейност, свързана с реализирането на европейски проекти. Работим интензивно по проекти на Министерството на икономиката (вече Министерство на иновациите), Министерство на туризма, Министерство на транспорта, Агенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политика, както и Министерство на образованието и ИАНМСП. Работили сме по множество проекти за подпомагане, както и по останалите Ковид-мерки. Имаме богат опит в изготвянето, управлението и отчитането на проектите. Специализирали сме се по национален план за възстановяване и устойчивост. Ще се радваме искрено, ако имаме възможността да работим с вас. Ние сме надежден и всеотдаен партньор, и обикновено работим дългосрочно с нашите клиенти и партньори.

Ние ще работим съвместно с вас от първия момент, до окончателното верифициране на проекта! Свържете се с нас, за да не губим време.

С уважение,

екипът на Нетселс.БГ ООД

Телефони:  02/437 38 85, 02/493 00 70, 0897 948 215, 0897 948 216