ВЕИ за ДОМАКИНСТВА/Къщи/

Процедура „Подкрепа за енергия от ВЕИ за домакинствата - Покана 1“

Подаваме документи още:

 • Проектът предоставя безвъзмездни средства за изграждане на Фотоволтаични съоръжения (ВЕИ) за собствено потребление до 10 kWp, включително и батерии за съхранение (Основният интерес е от граждани, живеещи в собствени еднофамилни къщи);
 • Проектът дава до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.
 • Всеки краен получател първоначално финансира всички дейности със собствени средства, след това проектът му връща до 15 000лв. Допустимите дейности са два варианта:

 

    1. Вариант 1  – Вие сте си инсталирали съоръжението до 10 kWp, в периода от 7 юни 2022г. до подаване на предложението /пролет 2023г./ и искате от проекта да ви възстанови парите.

    2. Вариант 2 –  Вие не сте доставили, инсталирали и тествали съоръжението, а ще започнете тази дейност след като сключите договора за финансиране! /Очакваме това да стане най-рано лятото на 2023г./ 

Кой може да участва?

 1. Физическо лице, български граждани, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;
 2. Собственикът на жилището, с което се кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци. В случай че жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата (ще ви изпратим бланка);
 3. Жилището трябва да е основно за Кандидата;
 4. Жилището да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;
 5. В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, той следва да има съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части); 
 6. В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища, пелети, брикети и др.) – към момента на подаване на предложението (при предложение по Вариант 2) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1); Изисква се да изпратим снимка на вашия котел, печка, горелка като доказателство.
 7. В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура, или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на съоръжението;
 8. Да сте платили дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.
 9. Да представите оферта за доставка и монтаж на инсталацията/системата (в случай, че системата още не е изградена) или документи на вече доставената и монтирана инсталация/система; Ще ви съдействаме с получаване на оферта от лицензиран доставчик и монтажна фирма, ако нямате такива контакти.

Всеки краен получател първоначално финансира всички дейности със собствени средства. Допустимите дейности са два варианта: Вече е инсталирано съоръжението (Вариант 1). И Предстои да го инсталирате, след като ви одобрят по проекта (Вариант 2):


    1. Вариант 1  – за да ви възстановят парите – трябва да сте извършили дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съоръжението до 10 kWp в периода от 7 юни 2022г. до подаване на предложението

    2. Вариант 2 –  за да получите пари, ако все още не сте инсталирали съоръжението до 10 kWp: е необходимо то да бъде доставено и монтирано и пуснато в експолатация след като сключите договора за финансиране!/ 


ВАЖНО!

 • Слънчевите инсталации за фотоволтаичните системи за производство на електрическа енергия следва да отговарят най-малко на техническите изисквания, заложени в проекта, или да са с по-добри параметри от минимално заложените по проекта.
 • Монтирането на фотоволтаична система до 10 kWp трябва да бъде извършвано от лице, притежаващо необходимата професионална квалификация за това. Ние ще проверим за вас дали монтажът е извършен от лицензирано лице!
 • Крайният получател следва да поддържа инвестицията (фотоволтаичната системи до 10 kWp, включително системата за съхранение на електрическа енергия) най-малко пет години след изпълнение на проекта. В рамките на този период НЕ можете да продавате или демонтирате и премествате съоръжението. Ако решите да продадете имота си, то новият собственик трябва да приеме да изпълни вашия проект до край. В този период също не можете да продавате ел.енергията.
 • Краен срок за подаване на проектните предложения е до 10.11.2023г.
  
Допустими разходи:
 
1. Закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия (Фирмите, изготвящи технически проекти, препоръчват за домакинствата монтаж на фотоволтаична система – 10 kWp + 10 kWp батерии);
2. Техническо въвеждане в експлоатация на фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.;
3. Данък върху добавената стойност;

(доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съоръжението до 10 kWp след като сключите договора за финансиране)

(доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съоръжението до 10 kWp в периода от 7 юни 2022г. до подаване на предложението)

 • Технически изисквания към фотоволтаичните системи и системите за съхранениеИзтегли от тук

Нашата комисионна е 1500 лв + ДДС. Плащанията са следните:

 • такса в размер на 500 лв. +ДДС при подаване на проектното предложение, 
 • и 1 000 лв.+ ДДС при подписване на административния договор с проекта. 
 • Таксите не се възстановяват! 

Плащанията се извършват по следната банкова сметка:

BG72UNCR70001520940926 – Нетселс.БГ ООД

Плащанията са до 5 работни след издаване на фактура-оригинал.

Какво трябва да направите ВИЕ, за да започнем работа по проекта?

1. Ако желаете да се включите по проекта ще ви изпратим договор за консултанска услуга и указания за последващи стъпки.

Ние работим бързо и обръщаме внимание на детайлите. Ще ви дадем мнението си за това дали ще имате добри шансове за одобрение, преди да решите да участвате.

2. Ще започнем да комплектоваме документите за кандидатстване, упоменати в бутон 3. Документи за кандидатстване.

 

Какво можем да направим ние за вас?

Накратко: Да започнем работа по подготовката на проекта ОЩЕ СЕГА!

Предлагаме ви комплексно съдействие в изготвянето на вашето проектно предложение. Нашата работа включва всички дейности по изготвянето на идейния проект, времевия график, бюджета, подаване на проектното предложение в ИСУН; Подаване на окончателен отчет; Предлагаме пълно съдействие от подаването, до момента на приемане на отчета от управляващия орган, и верификацията му. Следим по 2 пъти на ден за въпроси и запитвания, докато приемат проекта. Верификацията е последната стъпка, след което проектът се счита за приключен.

Кои сме ние?

Нашият екип е специализиран в работата по проекти, свързани с Ковид-мерките, както и проекти, свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост. Дори да сте работили в миналото с квалифицирани консултанти, ви препоръчваме да използвате нашите специализирани услуги за проектите, свързани с плана за възстановяване и развитие, и Ковид-19 мерките!

Нашият екип се занимава с консултантска дейност, свързана с реализирането на европейски проекти. Работим интензивно по проекти на Министерството на икономиката (вече Министерство на иновациите), Министерство на туризма, Министерство на транспорта, Агенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политика, както и Министерство на образованието и ИАНМСП. Работили сме по множество проекти за подпомагане, както и по останалите Ковид-мерки. Имаме богат опит в изготвянето, управлението и отчитането на проектите. Специализирали сме се по национален план за възстановяване и устойчивост. Ще се радваме искрено, ако имаме възможността да работим с вас. Ние сме надежден и всеотдаен партньор, и обикновено работим дългосрочно с нашите клиенти и партньори.

Ние ще работим съвместно с вас от първия момент, до окончателното верифициране на проекта! Свържете се с нас, за да не губим време.

С уважение,

екипът на Нетселс.БГ ООД

Телефони:  02/437 38 85, 02/493 00 70, 0897 948 215, 0897 948 216