ЕЕ за Производство, Услуги, Туризъм, Търговия

Процедура: ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, УСЛУГИТЕ И ТУРИЗМА

До крайния срок за подаване на проект остават:

Уважаеми колеги,

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите чрез:

1. Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;

2. Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при сгради в сферата на търговията и услугите;

3. Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;

4. Намаляване на разходите за енергопотребление;

5. Спазване на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“.

Бюджет на процедурата:

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 235 200 000,00 лева.

 

Микро, малки, средни и големи предприятия , които имат минимум три приключени финансови години (2020г., 2021г. и 2022г.) и които да са реализирали минимум следните нетни приходи от продажби за финансовата 2022г., както следва:

– Микро предприятия ≥ 70 000 лв.

– Малки предприятия ≥ 150 000 лв.

– Средно предприятие ≥ 650 000 лв.

– Голямо предприятие ≥ 3 500 000 лв.

Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019г.

– Фирми, събрали минимум 55 точки от общо 100 точки, според критериите за оценяване.

– Инвестицията трябва да се изпълнява върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота.

– Плащанията по проекта са както следва: междинно плащане и окончателно (финално) плащане

– Срокът за изпълнение на проекта е: 24 месеца 

1. Дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;

2. Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките;

3. Дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;

4. Дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ;

5. Дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ;

6. Дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;

7. Дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ.

ВАЖНО! Задължително изискване е след изпълнение на препоръчаните в обследванията за енергийна ефективност мерки, във всяка сграда, да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия.

Планираната продължителност на всяко ПИИ, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца, но не по-късно от 30.06.2026 г. включително.

При кандидатстване по режим''минимална помощ'' (de minimis)

– Максимален интензитет на помощта за Микро-, малки, средни и големи предприятия – 65 %Проект по Националния план за възстановяване и устойчивост за енергийна ефективност

При кандидатстване по режим на държавна помощ ''Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергиината ефективност''

– Максимален интензитет на помощта е 45% от допустимите разходи извън територията на ЮЗР

– Максимален интензитет на помощта е 35% на територията на ЮЗР

За място на изпълнение се приема местоположението на обекта на интервенция (сграда).

ВАЖНО! Максималният интензитет на помощта може да се увеличи с 20 процентни пункта за помощи, предоставени на малки предприятия, и с 10 процентни пункта за помощи, предоставени на средни предприятия.


Категория предприятие Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в лева Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в лева
Микропредприятия
35 000,00
100 000,00
Mалки предприятия 300 000,00
Средни предприятия
100 000,00
500 000,00
Големи предприятия 1 500 000,00

Документи при кандидатстване / изтегли списъка от тук

1. Декларация за съответствие с изискванията по процедурата – по образец;Одит за енергийна ефективност по проект

2. Декларация за сертификат за енергийна ефективност – попълва се електронно в ИС;

3. Документ за собственост върху недвижимия имот или учредено право на строеж за обекта на интервенция в полза на кандидата;

4. Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сгради по компонент 1) ИЛИ доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на Наредби № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. и № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. по чл. 48 от ЗЕЕ (за сгради по компонент 2), за всяка сграда, включена в предложението за изпълнение на инвестиция;

5. Количествено-стойностна сметка за предвидените за изпълнение енергоспестяващи мерки от обследванията за енергийна ефективност;

6. Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба,

или

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба;

или

Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване.

7. Декларация за държавни и минимални помощи – по образец;

8. Декларация за получени минимални помощи – по образец (ако е приложимо и ако се кандидатства по режим de minimis);

9. Декларация за получени държавни/минимални помощи  – по образец (ако е приложимо и ако се кандидатства по режим Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност);

10. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Справка за обобщените параметри на предприятието – по образец (ако е приложимо, в случаите, когато кандидат иска да се възползва от по-високия интензитет по чл. 38 на Регламент (ЕС) № 651/2014);

11. Контролен лист за самооценка съгласно „принципа за ненанасяне на значителни вреди“ – по образец

Нашата комисионна

1. 850 лв. + ДДС = 1020 лв., когато входираме проектното предложение в ИСУН 2020 – до 5 /пет/ работни дни се заплаща и след като издадем фактура (Тази такса не е възвръщаема)

2. 3 % от сумата, която ще получите от проекта, когато подпишете Административния договор за безвъзмездна помощ по проекта – до 5 /пет/ работни дни се заплаща и след като издадем фактура

3. Остатъкът от 3 % от сумата, която ще получите от проекта, когато получите окончателното финансиране – до 5 /пет/ работни дни се заплаща и след като издадем фактура

Като минималната комисионна е: таксата за подготовка и входиране на проектно предложение, и 3500лв.+ ДДС, независимо от размера на получената от вас сума. 

Например:  Ако вашата инсталация е на обща стойност 200 000 лв., тогава разходите към нас са:
  –  850 лв.– първоначална такса, която не се възстановява, независимо дали бъдете одобрени или не
  –  3000 лв. – при подписване на договора за безвъзмездна помощ
  –  3000 лв. – при получаване на окончателните суми по проекта

Цените са в български лева и не включват ДДС.

Какво трябва да направите ВИЕ, за да започнем работа по проекта?

1. Ако желаете да се включите по проекта ще ви изпратим договор за консултанска услуга и указания за последващи стъпки.

Ние работим бързо и обръщаме внимание на детайлите. Ще ви дадем мнението си за това дали ще имате добри шансове за одобрение, преди да решите да участвате.

2. Ще започнем да комплектоваме документите за кандидатстване, упоменати в бутон 4. Документи.

Какво можем да направим ние за вас?

Накратко: Да започнем работа по подготовката на проекта ОЩЕ СЕГА!

Предлагаме ви комплексно съдействие в изготвянето на вашето проектно предложение. Нашата работа включва всички дейности по изготвянето на идейния проект, времевия график, бюджета, подаване на проектното предложение в ИСУН; Подаване на междинни и окончателен отчет, искане на (авансово) плащане; Предлагаме пълно съдействие от подаването, до момента на приемане на отчета от управляващия орган, и верификацията му. Следим по 2 пъти на ден за въпроси и запитвания, докато приемат проекта. Верификацията е последната стъпка, след което проектът се счита за приключен.

Кои сме ние?

Нашият екип е специализиран в работата по проекти, свързани с Ковид-мерките, както и проекти, свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост. Дори да сте работили в миналото с квалифицирани консултанти, ви препоръчваме да използвате нашите специализирани услуги за проектите, свързани с плана за възстановяване и развитие, и Ковид-19 мерките!

Нашият екип се занимава с консултантска дейност, свързана с реализирането на европейски проекти. Работим интензивно по проекти на Министерството на икономиката (вече Министерство на иновациите), Министерство на туризма, Министерство на транспорта, Агенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политика, както и Министерство на образованието и ИАНМСП. Работили сме по множество проекти за подпомагане, както и по останалите Ковид-мерки. Имаме богат опит в изготвянето, управлението и отчитането на проектите. Специализирали сме се по национален план за възстановяване и устойчивост. Ще се радваме искрено, ако имаме възможността да работим с вас. Ние сме надежден и всеотдаен партньор, и обикновено работим дългосрочно с нашите клиенти и партньори.

Ние ще работим съвместно с вас от първия момент, до окончателното верифициране на проекта! Свържете се с нас, за да не губим време.

С уважение,

екипът на Нетселс.БГ ООД

Телефони:  02/437 38 85, 02/493 00 70, 0897 948 215, 0897 948 216