5. Разработване на иновации в предприятията

Процедура "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТA"

Програмата предоставя подкрепа на предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновация, която трябва да попада в обхвата на една от изброените по-долу тематични области:

 • Информатика и ИКТ
 • Мехатроника и микроелектроника
 • Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии
 • Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии
 • Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика

Всяка тематична област включва следните приоритетни подобласти ВИЖТЕ ТУК
В завивисимост в коя област ще се изпълнява проекта ви, можете да участвате за разработване на иновация в следните тематични области – ВИЖТЕ ТУК

Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale):
– TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда
– TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда
– TRL 8 – Завършена и сертифицирана система
– TRL 9 – Изпробвана система в операционна среда

* Предлагаме да ви направим БЕЗПЛАТНА консултация дали отговаряте на условията на проекта.

Бюджет на процедурата:

 • Минимален размер на помощта: 50 000лв.
 • Максимален размер на помощта:
  – за микро предприятия –250 000лв.
  – за малки предприятия – 400 000лв.
  – средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия – 500 000лв.
 • Срок за изпълнение на одобрен проект: 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ:
1. Елемент А – приложимият режим на държавна помощ е „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“

Вид изследвания

Интензитет

Микро и малки предприятия

Средни предприятия

Малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия

Експериментално развитие

 

45%

 

35%

 

25%

Индустриални научни изследвания

Интензитетите на помощта могат да бъдат увеличени с още 15 %, в случай че проектът изпълнява едно от следните условия:
1) включва ефективно сътрудничество между предприятия с участието на поне едно МСП и нито едно от предприятията не поема повече от 70 % от допустимите разходи
ИЛИ
2) резултатите от проекта се разпространяват широко чрез конференции, публикации, отворени за достъп регистри или безплатен софтуер, или софтуер с отворен код

В случай че са спазени всички изкисванията, максималният интензитет на помощта може да достигне, както следва:

Вид изследвания

Интензитет

Микро и малки предприятия

Средни предприятия

Малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия

Експериментално развитие

 

60%

 

50%

 

40%

Индустриални научни изследвания

2. Елемент Б – приложимият режим на държавна помощ е „de minimis“

Категория на предприятието

 

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки, средни, малки дружества със средна пазарна капитализация  и големи предприятия

60 %

Допустими дейности:

1. Елемент А
– Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
– Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Елемент Б
– Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

Допустими разходи:
1. Елемент А
– За възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор при пълна месечна заетост за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията.
– За амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите ви и представляващи ДМА, необходими за разработването на иновацията. Допустими са само за периода, в който се извършват изследвания, изпитвания, измервания, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии по проекта.
За амортизация на сгради и помещения, вписани в активите ви и необходими за разработването на иновацията, в частта, в която се използват (кв. м.). Допустими са само за периода, в който се извършват изследвания, изпитвания, измервания, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии по проекта.
– За външни услуги, необходими за разработването на иновацията – допустими само за кандидати: разходи за възлагане на научни изследвания; разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица; разходи за консултантски и еквивалентни услуги.
– За материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията – допустими само за кандидати.
1. Елемент Б
Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000лв.:
– За такси за регистрация на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация;
– За услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;
– За консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработената иновация.
ВАЖНО! Разходи за закупуване на дълготрайни материални активи са НЕДОПУСТИМИ.

Кой може да кандидатства:

 • Микро, малки, средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия, които са реализирали нетни приходи от продажби за 2022г., както следва:
  – Микро предприятия ≥ 80 000лв.
  – Малки предприятия≥ 200 000лв.
  – Средни предприятия и Малки дружества със средна пазарна капитализация ≥ 850 000лв.
  – Големи предприятия ≥ 3 000 000лв.
  *
  Големите предприятия са допустими само, ако кандидатстват в партньорство.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020г.
 • Фирми, събрали минимум 60 точки от общо 100 точки, според критериите за оценяване.
 • Допълнително! По настоящата процедура е допустимо проекта да се изпълнява в партньорство. Партньорите трябва да отговарят на критериите за допустимост като кандидатите и по проекта партньорът може да се извърши минимум 30%, но не повече от 50% от общо допустимите разходи.

Недопустими кандидати по процедурата са:

 • Част от Сектор С „Преработваща промишленост“ – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.83, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03
 • Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетенекакто и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа, с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29).
 • Код С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.
 • Микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони.
 • Предприятия, попадащи в обхвата на сектор Риболов и сектора на Рибарството и аквакултурите, които са целева група за подкрепа по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027г.

Необходими документи при кандидатстване 

 • От кандидата:

 – Пълномощно за подаване на проектно предложение
 – Декларация при кандидатстване 
 – Декларация за държавни/минимални помощи – само ако са заявени разходи по Елемент Б
 – Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 или Декларация за малки дружества със средна пазарна капитализация
 – Сравнителен анализ на разработваната иновация на български и английски език – попълнен по образец

 • От партньора (ако е приложимо):

 – Декларация при кандидатстване 
 – Декларация за държавни/минимални помощи – само ако са заявени разходи по Елемент Б
 – Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 или Декларация за малки дружества със средна пазарна капитализация

Нашата комисионна

  1. 850 лв. + ДДС = 1020 лв., когато входираме проектното предложение в ИСУН 2020 – до 5 /пет/ работни дни се издава фактура (Тази такса не е възвръщаема)
  2. 3 % от сумата, която ще получите от проекта, когато подпишете Административния договор за безвъзмездна помощ по проекта – до 5 /пет/ работни дни издаваме фактура
  3. Остатъкът от 3 % от сумата, която ще получите от проекта, когато получите окончателното финансиране – до 5 /пет/ работни дни издаваме фактура

Например:  Ако вашата инсталация е на обща стойност 200 000 лв., тогава разходите към нас са:
  –  850 лв: първоначална такса, която не се възстановява, независимо дали бъдете одобрени или не
  –  3000 лв – при подписване на договора за безвъзмездна помощ
  –  3000 лв – при получаване на окончателните суми по проекта
Цените са в български лева и не включват ДДС.

Какво трябва да направите ВИЕ, за да започнем работа по проекта?

1. Ако желаете да се включите по проекта ще ви изпратим договор за консултанска услуга и указания за последващи стъпки.

Ние работим бързо и обръщаме внимание на детайлите. Ще ви дадем мнението си за това дали ще имате добри шансове за одобрение, преди да решите да участвате.

2. Ще започнем да комплектоваме документите за кандидатстване, упоменати в бутон 4. Документи за кандидатстване.

Какво можем да направим ние за вас?

Накратко: Да започнем работа по подготовката на проекта ОЩЕ СЕГА!

Предлагаме ви комплексно съдействие в изготвянето на вашето проектно предложение. Нашата работа включва всички дейности по изготвянето на идейния проект, времевия график, бюджета, подаване на проектното предложение в ИСУН; Подаване на финален отчет; Предлагаме пълно съдействие от подаването, до момента на приемане на окончателния отчет от управляващия орган, и верификацията му. Следим по 2 пъти на ден за въпроси и запитвания, докато приемат проекта. Верификацията е последната стъпка, след което проектът се счита за приключен.

Кои сме ние?

Нашият екип е специализиран в работата по проекти, свързани с Ковид-мерките, както и проекти, свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост. Дори да сте работили в миналото с квалифицирани консултанти, ви препоръчваме да използвате нашите специализирани услуги за проектите, свързани с плана за възстановяване и развитие, и Ковид-19 мерките!

Нашият екип се занимава с консултантска дейност, свързана с реализирането на европейски проекти. Работим интензивно по проекти на Министерството на икономиката (вече Министерство на иновациите), Министерство на туризма, Министерство на транспорта, Агенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политика, както и Министерство на образованието и ИАНМСП. Работили сме по множество проекти за подпомагане, както и по останалите Ковид-мерки. Имаме богат опит в изготвянето, управлението и отчитането на проектите. Специализирали сме се по национален план за възстановяване и устойчивост. Ще се радваме искрено, ако имаме възможността да работим с вас. Ние сме надежден и всеотдаен партньор, и обикновено работим дългосрочно с нашите клиенти и партньори.

Ние ще работим съвместно с вас от първия момент, до окончателното верифициране на проекта! Свържете се с нас, за да не губим време.

С уважение,

екипът на Нетселс.БГ ООД

Телефони:  02/437 38 85, 02/493 00 70, 0897 948 215, 0897 948 216