Фотоволтаици-ФИРМИ

Процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“

До крайния срок за кандидатстване остават:

Програмата предоставя безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление до 1 MW (мегават), комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия на ПРЕДПРИЯТИЯ.

 • Финансира до 50% от общите разходи на вашия проект – включва покупка на панели и батерии, разходи за идеен/технически проект, монтаж на съоръжението

Бюджет на процедурата:фотоволтаици-веи-1мв

 • Минимален размер на помощта: 75 000 лв.
 • Максимален размер на помощта: 1 000 000 лв.
  (Тоест минимално проектното ви предложение може да е за 150 000лв., и максимално за 2 000 000 лв.)

Кой може да кандидатства:

Микро, малки, средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация, които имат минимум три приключени финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г) и които да са реализирали минимум следните нетни приходи от продажби за финансовата 2021 г., както следва:

 • Микро предприятия ≥ 80 000 лв.
 • Малки предприятия200 000 лв.
 • Средни предприятия 800 000 лв.
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация ≥ 3 000 000 лв.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019г.
 • Фирми, събрали минимум 12 точки от общо 37 точки, според критериите за оценяване
 • Инвестицията трябва да се изпълнява върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а или кандидатът да притежава документ за учредено право на строеж върху имота.

Недопустими кандидати са тези, които:

 • работят в сгради под наем или с концесия и същите не притежават документ за учредено право на строеж върху имота
 • искат да довършват вече стартирано изграждане на ВЕИ
 • имат задължения над 50 000лв към държавата
 • чрез изградената по предложението фотоволтаична система и батерии ще захранват с електрическа енергия сгради/обекти, в които упражняват едновременно дейност в допустими сектори и в недопустими сектори, с оглед на обстоятелството, че не може да се гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездното финансиране, предоставено по процедурата

Недопустими бизнеси и дейности:

 • Сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“ – код 01., 02., 03.
 • Сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ код 35.
 • Сектор K „Финансови и застрахователни дейности“ код 64., 65., 66.
 • Сектор О „Държавно управление“ – код 84.
 • Сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“ – код 97., 98.
 • Сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“ – код 99.
 • Част от Сектор С „Преработваща промишленост“ – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.83, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03
 • Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетенекакто и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа, с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29) 
 • Код С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски

Срок за изпълнение на одобрен проект: 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател

Изградените с настоящата инвестиция ВЕИ не могат да се преместват след първоначалното им изграждане в периода на устойчивост до 5 години от окончателното плащане, като кандидатът следва да представя информация ежегодно.

* Допустима максимална ценадо 3 000 лв без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на фотоволтаична система в комбинация с батерии

ВАЖНО!

 1. Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW. (към момента трябва да имате договор минимално за 50 kW, за да можете да участвате)
 2. Батериите, следва да са с общ минимален капацитет, равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по процедурата. Като биха се приели и батерии с общ минимален капацитет на съхранение с продължителност от поне 2 часа за поне 50% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, или батерии с общ минимален капацитет на съхранение с продължителност от поне 4 часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система.
 3. ВЕИ следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреноснатаелектроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии
 4. Потребената електрическа енергия от кандидата от изградената фотоволтаична система следва да не е по-малко от 260 kWh на годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение. При неизпълнение, предоставената помощ подлежи на възстановяване (пълно или частично) от крайния получател
 5. Изградените ВЕИ следва да отговарят най-малко на техническите изисквания, заложени от проекта – ТЕХН. ИЗИСКВАНИЯ – изтегли тук или да са с по-добри параметри от посочените
 6. В случай че кандидатът упражнява основната си икономическа дейност в повече от една сграда/обект, които са самостоятелно обособени стопански обекти, представляващи пространствено, функционално и организационно отделени производствени единици, е допустимо изграждане на отделни ВЕИ за отделните стопански обекти, като в този случай инсталираната мощност на отделното енергийно съоръжение не следва да надвишава повече от 2 пъти размера на предоставената мощност съгласно договора с ЕРД за съответния обект, но общата инсталираната мощност на всички фотоволтаични системи, не може да бъде повече от 1 MW

Необходими документи при кандидатстване 

 • Идеен проект (ако за обект/ите на интервенция няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване)
  ИЛИ
 • Технически/работен проект (за обекти в пълна степен на проектна готовност)

Проектът трябва да е изготвен от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, налични на следния адрес  https://kiip.bg/register

 • Документ от ЕРП, удостоверяващ предоставена мощност
 • Декларация при кандидатстване – по образец
 • Декларация за държавни помощи – по образец 
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – по образец

Допълнително, ако желаете да работим заедно:

 • Пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция – по образец
 • Такса в размер на 850 лв. + ДДС след входиране на проектното предложение в ИСУН 2020 до 5 работни дни и след издаване на фактура-оригинал
  Таксите не се възстановяват!
 • Договор за консултантска услуга

Нашата комисионна

  1. 850 лв. + ДДС = 1020 лв., когато входираме проектното предложение в ИСУН 2020 – до 5 /пет/ работни дни се издава фактура (Тази такса не е възвръщаема)
  2. 3 % от сумата, която ще получите от проекта, когато подпишете Административния договор за безвъзмездна помощ по проекта – до 5 /пет/ работни дни издаваме фактура
  3. Остатъкът от 3 % от сумата, която ще получите от проекта, когато получите окончателното финансиране – до 5 /пет/ работни дни издаваме фактура

Например:  Ако вашата инсталация е на обща стойност 200 000 лв., тогава разходите към нас са:
  –  850 лв: първоначална такса, която не се възстановява, независимо дали бъдете одобрени или не
  –  3000 лв – при подписване на договора за безвъзмездна помощ
  –  3000 лв – при получаване на окончателните суми по проекта
Цените са в български лева и не включват ДДС.

Какво трябва да направите ВИЕ, за да започнем работа по проекта?

Допустими кандидати са фирмите, събрали минимум 12 точки от общо 37 точки.
За изчисляване на точките, моля изпратете ни на и-мейла  (не вземаме такса за изчисляване на точките):

 • ОПР и баланс (по образец на НСИ) за 2019, 2020 и 2021г.
 • Трябват ни и ред „в т. ч. транспортни средства“ (код 6231, колона 2) от Справката за нетекущите (дълготрайните) активи за 2019, 2020 и 2021г. – напишете сумите за трите години или ни пратете справките

Ние ще ви отговорим каква следва да е ОПТИМАЛНАТА СУМА на вашия проект, за да постигнете максимален брой точки при кандидатстването!

1. Ако желаете да се включите по проекта ще ви изпратим договор за консултанска услуга и указания за последващи стъпки.

Ние работим бързо и обръщаме внимание на детайлите. Ще ви дадем мнението си за това дали ще имате добри шансове за одобрение, преди да решите да участвате.

2. Ще започнем да комплектоваме документите за кандидатстване, упоменати в бутон 4. Документи за кандидатстване.

Какво можем да направим ние за вас?

Накратко: Да започнем работа по подготовката на проекта ОЩЕ СЕГА!

Предлагаме ви комплексно съдействие в изготвянето на вашето проектно предложение. Нашата работа включва всички дейности по изготвянето на идейния проект, времевия график, бюджета, подаване на проектното предложение в ИСУН; Подаване на авансов/междинен/окончателен отчет; Предлагаме пълно съдействие от подаването, до момента на приемане на окончателния отчет от управляващия орган, и верификацията му. Следим по 2 пъти на ден за въпроси и запитвания, докато приемат проекта. Верификацията е последната стъпка, след което проектът се счита за приключен.

Кои сме ние?

Нашият екип е специализиран в работата по проекти, свързани с Ковид-мерките, както и проекти, свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост. Дори да сте работили в миналото с квалифицирани консултанти, ви препоръчваме да използвате нашите специализирани услуги за проектите, свързани с плана за възстановяване и развитие, и Ковид-19 мерките!

Нашият екип се занимава с консултантска дейност, свързана с реализирането на европейски проекти. Работим интензивно по проекти на Министерството на икономиката (вече Министерство на иновациите), Министерство на туризма, Министерство на транспорта, Агенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политика, както и Министерство на образованието и ИАНМСП. Работили сме по множество проекти за подпомагане, както и по останалите Ковид-мерки. Имаме богат опит в изготвянето, управлението и отчитането на проектите. Специализирали сме се по национален план за възстановяване и устойчивост. Ще се радваме искрено, ако имаме възможността да работим с вас. Ние сме надежден и всеотдаен партньор, и обикновено работим дългосрочно с нашите клиенти и партньори.

Ние ще работим съвместно с вас от първия момент, до окончателното верифициране на проекта! Свържете се с нас, за да не губим време.

С уважение,

екипът на Нетселс.БГ ООД

Телефони:  02/437 38 85, 02/493 00 70, 0897 948 215, 0897 948 216