1. Устойчива заетост за хора в неравностойно положение

Стартира европроектът Устойчива заетост за хора в неравностойно положение от Програма “Развитие на човешките ресурси" 2021-2027

Краен срок за кандидатстване: 21.03.2024г. 

Основна цел: Осигуряване на нови работни места и устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания.

Колко можете да получите?

– Минимален размер на помощта: 40 000 лв. без ДДС
– Максимален размер на помощта: 391 166 лв. без ДДС
Финансира 100% от общите разходи на вашия проект /за заплати, осигуровки, транспорт на лицата ако има, ментори/

– Срок за изпълнение на проекта – до 40 месеца
– Краен срок за приключване на проекта – 31.12.2027г.

* Предлагаме да ви направим БЕЗПЛАТНА консултация дали отговаряте на условията на проекта.

За какви дейности може да се кандидатства?

1. Наемане на лица от целевата група, както следва:

 – за лица в неравностойно положение, вкл. и тези, които ще извършват своите работни задължения в условия на надомна работа – до 12 месеца
 – за лица с трайни уврежданиядо 24 месеца

Важно! Не е допустимо да се наемат лица, които са били заети при същия работодател или предприятията, с които работодателят образува „едно и също предприятие“ през последните 12 месеца, до назначаването им.

2. Подкрепа на работното място чрез ментор, съгласно индивидуалните нужди на новонаетите лица от целевата група за период до 6 месеца.

3. Осигуряване на транспорт от и до работното място, в случай че лицето работи в населено място, различно от местоживеенето му.

4. Адаптиране на работното място за лица с трайни увреждания – СМР (до 15% от размера на разходите за възнаграждения на лицата с трайни увреждания, наети по проекта), оборудване и обзавеждане.

Важно! За лицата, които извършват своите работни задължения в условия на надомна работа, е допустимо единствено оборудване и обзавеждане на новото работно място.

Важно! СМР във връзка с адаптиране на работното място за лица с трайни увреждания е допустимо само в случай, че работното място е в обект на работодателя.

Допустими кандидати + необходими документи за кандидатстване

​1. Работодатели – физическо/юридическо лице, което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение

2. Новосъздадени фирми през 2023г., които да съдържат данни поне за 3 месеца, считано от датата на тяхната регистрация до последната дата на месеца, предхождащ месеца на обявяване на процедурата

3. За да участвате, трябва да сте събрали минимум 50 точки, според критериите за оценяване
* За да изчислим точките ви по проекта е необходимо да ни изпратите СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС за 2022 г., както и да отговорите на въпросите от прикачения в имейла въпросник – вижте тук
* Ако искате да работим заедно можете да видите нашия Договор за работа – вижте тук

Необходими документи:

1. Нотариално заверено пълномощно

2. Декларация на кандидата – попълнена по образец

3. Декларация за минимални помощи – попълнена по образец

4. Счетоводен баланс за периода от регистрацията на кандидата до последната дата на месеца, предхождащ месеца на обявяване на процедурата – Приложимо само за новосъздадени фирми през текущата 2023г.

5. Информация за пазарни цени – приложимо при кандидатстване за дейност Адаптиране на работното място, попълнена по образец

6. Оферти/принтскрийн – приложимо при кандидатстване за дейност Адаптиране на работното място

Какво можем да направим ние за вас?

Накратко: Да започнем работа по подготовката на проекта ОЩЕ СЕГА!

Предлагаме ви комплексно съдействие в изготвянето на вашето проектно предложение. Нашата работа включва всички дейности по изготвянето на проекта, времевия график, бюджета, подаване на проектното предложение в ИСУН; Подаване на межиннен и окончателен отчет, искане за плащане; Предлагаме пълно съдействие от подаването, до момента на приемане на отчета от управляващия орган, и верификацията му. Следим по 2 пъти на ден за въпроси и запитвания, докато приемат проекта. Верификацията е последната стъпка, след което проектът се счита за приключен.

Ние ще работим съвместно с вас от първия момент, до окончателното верифициране на проекта!

Кои сме ние?

Нашият екип е специализиран в работата по проекти, свързани с Ковид-мерките, както и проекти към национален план за възстановяване и устойчивост и иновации и конкуреноспособност. Дори да сте работили в миналото с квалифицирани консултанти, ви препоръчваме да използвате нашите специализирани услуги за вашите проектите!

Нашият екип се занимава с консултантска дейност, свързана с реализирането на европейски проекти. Работим интензивно по проекти на Министерството на икономиката (вече Министерство на иновациите), Министерство на туризма, Министерство на транспорта, Агенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политика, както и Министерство на образованието и ИАНМСП. Работили сме по множество проекти за подпомагане, както и по останалите Ковид-мерки. Имаме богат опит в изготвянето, управлението и отчитането на проектите. Специализирали сме се по национален план за възстановяване и устойчивост. Ще се радваме искрено, ако имаме възможността да работим с вас. Ние сме надежден и всеотдаен партньор, и обикновено работим дългосрочно с нашите клиенти и партньори.

Каква е нашата комисионна и кога се плаща тя?

1. 1000 лв.  + ДДС = 1200 лв., след като входираме проектното предложение в ИСМ-ИСУН 2020 – заплаща се до 5 /пет/ работни дни 
2.  4 % от сумата, която ще получите от проекта, когато подпишете Административния договор за безвъзмездна помощ по проекта – до 5 /пет/ работни дни след подписване на договора с Министерството;
3. Остатъкът от 4 % от сумата, до 5 /пет/ работни дни след получаване на финалното плащане по проекта

* Например: Ако Вашият проект е на обща стойност 200 000 лв., тогава разходите към нас са:
   1000 лв – първоначална такса, която не се възстановява, независимо дали бъдете одобрени или не
   8 000 лв – при подписване на договора за безвъзмездна помощ
   8 000 лв – при получаване на окончателните суми по проекта
*  Цените са в български лева и не включват ДДС. 

Уважаеми клиенти,

Очакваме силно завишен интерес от страна на фирмите към настоящия проект, заради 100%-то безвъзмездно финансиране и добрите условия. Затова, за да имаме възможност да работим съвместно, ви препоръчваме да се свържете с нас по телефона или по и-мейла, още сега. Ще ви изпратим договора за съвместна работа, и ще започнем подготовката на проектното предложение още днес

С уважение,

екипът на Нетселс.БГ ООД

Телефони:  02/437 38 85, 0897 948 215, 0897 948 216