2. Адаптирана работна среда

В началото на ОКТОМВРИ, 2023 г. очакваме да:

Стартира европроектът “АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА" ОТ ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

Колко можете да получите?

– За микро, малки и средни предприятия100% безвъзмездна помощ
– За големи предприятия80% безвъзмездна помощ от проекта
* Минимален размер на помощта: 50 000лв. без ДДС
* Максимален размер на помощта: 391 166лв. без ДДС

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

* Предлагаме да ви направим БЕЗПЛАТНА консултация дали отговаряте на условията на проекта.

За какви разходи може да се кандидатства?

РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
– За разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. Това е задължителен разход, като е допустимо – до 200лв. на човек, но не повече от 20 000лв. общо за цялата дейност.
– За осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологическа подкрепа. – допустимо до 200лв. на човек, но не повече от 20 000лв. общо за цялата дейност.

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ
– Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
– Закупуване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.
– Закупуване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ
– Ремонт – основен или текущ, свързан с горе-описаните разходи за материални активи.
– За СМР за модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.
– За СМР и оборудване на помещенията за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

ВАЖНО! Не са допустими разходи за проектиране, авторски контрол, инвеститорски контрол, независим строителен надзор, както и такси за разрешение за строеж и/или разрешение за ползване, въвеждане в експлоатация.

Допустими кандидати

– Кандидати физически и юридически лица, и техни обединения.
– Кандидати, отговарящи на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013.
– Кандидати, разполагащи с финансов капацитет.
– Кандидати, разполагащи с оперативен капацитет за изпълнение на проектното предложение – Кандидатът има опит в изпълнението на поне една от дейностите, включени в проектното предложение или има приключил поне един проект, финансиран със средства от ЕС, националния бюджет или други донори, в който е участвал в ролята на кандидат или партньор, посочен във формуляра за кандидатстване.
– Кандидати, които са лица със самостоятелна правосубектност, което има право да осъществява дейност на територията на Република България и е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

ВАЖНО! Счетоводният баланс на новосъздадена през текущата 2023 година организация следва да е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и да съдържа данни поне за 3 месеца, предхождащи датата на обявяване на процедурата.

Какво е необходимо за кандидатстване?

1. Трябва да изградите ясна представа от какво се нуждае вашата фирма.

2. Трябва да имате оферта/принтскрийн за предвидените дейности, за доказване на единичните цени. Въз основа на офертите, предвидените дейности се описват в таблица по образец на проекта. Ако предвиждате закупуване на лични предпазни средства, специално работно облекло, осигуряване на колективни предпазни средства и/или социални придобивки за работещите, ще ви трябват по 2 оферти/2 принт скрийна на цени от интернет от различни доставчици за всеки разход. Представените оферти/ принт скрийн следва да са със сходни технически характеристики за съответния артикул/продукт/услуга. За този разход в проекта се залага средноаритметичната стойност от двете оферти/принтскрийн.

3. Трябва да опишете текущите лични предпазни средства и/или специално работно облекло с техните характеристики/технически параметри – по образец на проекта

4. Счетоводен баланс за периода от регистрацията на кандидата до последната дата на месеца, предхождащ месеца на обявяване на процедурата (индивидуален).
Приложимо само за кандидати, които са новорегистрирана/новосъздадена организация през текущата година.

5. Ако предвиждате дейност „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло“, е необходимо да представите (подписани и сканирани): 
– Утвърдена програма за минимизиране на риска; и 
– Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС и/или специално работно облекло , съгласно разпоредбите на чл. 17 от Наредба № 3 от 19 април 2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място.

6. Ако предвиждате дейност „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“, е необходимо да представите Утвърдена програма за минимизиране на риска. (документът се подписва на хартия или се подписва с КЕП)

Има ли други изисквания към кандидатите?

Да, вероятно ще има и други изисквания, тъй като програмата е в процес на обществено обсъждане.

Какво можем да направим ние за вас?

Накратко: Да започнем работа по подготовката на проекта ОЩЕ СЕГА!

Предлагаме ви комплексно съдействие в изготвянето на вашето проектно предложение. Нашата работа включва всички дейности по изготвянето на проекта, времевия график, бюджета, подаване на проектното предложение в ИСУН; Подаване на окончателен отчет, искане за плащане; Предлагаме пълно съдействие от подаването, до момента на приемане на отчета от управляващия орган, и верификацията му. Следим по 2 пъти на ден за въпроси и запитвания, докато приемат проекта. Верификацията е последната стъпка, след което проектът се счита за приключен.

Ние ще работим съвместно с вас от първия момент, до окончателното верифициране на проекта!

Кои сме ние?

Нашият екип е специализиран в работата по проекти, свързани с Ковид-мерките, както и проекти към национален план за възстановяване и устойчивост. Дори да сте работили в миналото с квалифицирани консултанти, ви препоръчваме да използвате нашите специализирани услуги за проектите, свързани с плана за възстановяване и развитие, и Ковид-19 мерките!

Нашият екип се занимава с консултантска дейност, свързана с реализирането на европейски проекти. Работим интензивно по проекти на Министерството на икономиката (вече Министерство на иновациите), Министерство на туризма, Министерство на транспорта, Агенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политика, както и Министерство на образованието и ИАНМСП. Работили сме по множество проекти за подпомагане, както и по останалите Ковид-мерки. Имаме богат опит в изготвянето, управлението и отчитането на проектите. Специализирали сме се по национален план за възстановяване и устойчивост. Ще се радваме искрено, ако имаме възможността да работим с вас. Ние сме надежден и всеотдаен партньор, и обикновено работим дългосрочно с нашите клиенти и партньори.

Каква е нашата комисионна и кога се плаща тя?

  • Таксите се плащат на вноски при подаване на проектното предложение и при одобрено и получено финансиране.

Уважаеми клиенти,

Очакваме силно завишен интерес от страна на фирмите към настоящия проект, заради 100%-то безвъзмездно финансиране и добрите условия. Затова, за да имаме възможност да работим съвместно, ви препоръчваме да се свържете с нас по телефона или по и-мейла, още сега. Ще ви изпратим договора за съвместна работа, и ще започнем подготовката на проектното предложение още днес

С уважение,

екипът на Нетселс.БГ ООД

Телефони:  02/437 38 85, 0897 948 215, 0897 948 216