4. Преход към кръгова икономика в предприятията

Процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“

* Програмата предоставя безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор

* Можете да вземете от 70 000лв. до 1 000 000лв. безвъзмездно.-50% от стойността на проекта ви
* Можете да си купите машини, съоръжения и оборудване за въвеждане на кръгови модели в предприятията.
* Предлагаме да ви изчислим БЕЗПЛАТНО точките по проекта, за да видим какъв ви е шансът за одобрение.

ТЪЙ КАТО СРОКЪТ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КРАТЪК, А ВИЕ САМИТЕ ИМАТЕ ДА СВЪРШИТЕ ДОСТА РАБОТА, ПРЕДИ ДА СЕ ПОДАДЕ ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА НЕ ОТЛАГАТЕ ТЪРСЕНЕТО НА ОФЕРТИ ЗА ВАШИТЕ МАШИНИ ВЪВ ВРЕМЕТО. ЗА ДА МОЖЕМ И НИЕ ДА СВЪРШИМ НАШАТА ЧАСТ ОТ РАБОТАТА НАВРЕМЕ

До крайния срок за кандидатстване остават:

Програмата предоставя безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

 • Финансира до 50% от общите разходи на вашия проект 

Бюджет на процедурата:

 • Минимален размер на помощта: 70 000 лв.
 • Максимален размер на помощта:
  за микро предприятия – 350 000лв.
  – за малки предприятия – 550 000 лв.
  – за средни предприятия – 750 000 лв.
  – за големи предприятия – 1 000 000 лв.
  (Тоест минимално проектното ви предложение може да е за 140 000лв.)

Кой може да кандидатства:

Микро, малки, средни и големи предприятия, които да развиват основната си икономическа дейност или да осъществяват допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните им приходи от продажби за 2022 г. в сектор С „Преработваща промишленост”, да имат минимум три приключени финансови години (2020 г., 2021 г. и 2022 г) и да са реализирали минимум следните нетни приходи от продажби за допустимия код на дейност за финансовата 2022 г., както следва:

 • Микро предприятия ≥ 170 000 лв.
 • Малки предприятия 550 000 лв.
 • Средни предприятия 950 000 лв.
 • Големи предприятия ≥ 3 000 000 лв.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020г.
 • Фирми, събрали минимум 23 точки от общо 70 точки, според критериите за оценяване

  ВАЖНО!!! 
  По настоящата процедура кандидатите могат да участват самостоятелно или съвместно с партньори. Партньорството по процедурата е допустимо, а НЕ задължително. В едно предложение може да участва САМО ЕДИН партньор, които трябва да отговаря на всички критерии за допустимост на кандидатите. В случай че инвестицията се изпълнява в партньорство, то общите допустими разходи на партньора следва да са до 30% от общите допустими разходи по предложението, но не повече от 273 816 лева.
  * Инвестицията следва да се поддържа в региона получател от страна на кандидата/партньора най-малко 5 години (за голями предприятия) или 3 години (за микро, малки или средни предприятия) от окончателното плащане.

Недопустими кандидати са тези, чиято основна или допълнителна дейност попада в следните сектори:

 • Част от Сектор С „Преработваща промишленост“ – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.83, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03

 • Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетенекакто и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа, с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29)

 • Код С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски

 • Микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони.

Срок за изпълнение на одобрен проект: 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател

Допустими дейности:
 * Придобиване на машини, съоръжения и оборудване за въвеждане на кръгови модели в предприятията – задължителни 1) – 5), допълнителни – 6):

1) Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:
– подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност и последващото им влагане като суровина в производствени процеси, и/или
– намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, и/или
– намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността.

2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:
– заместване на пластмасови продукти (включително опаковки от пластмаса) за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки, и/или
– намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба,  и/или
– елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни опаковки (включващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки).

3) Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за:
– влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход).

4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за:
– постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.

5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:
– производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология).

6) Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за:
– използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или
– повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или
– заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), и/или
– елиминиране на необходимостта от опаковки (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на композитни опаковки (които не включват в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки), и/или
– заместване или намаляване употребата на опасни вещества, влагани в произвежданите продукти, и/или
– осигуряване на многократната или повторна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
– осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
– увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

 * Придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ ДНА, които са допустими в размер до 50% от общо допустимите разходи в предложението за изпълнение на инвестиция. Съответния софтуер трябва да е пряко свързан и необходим за въвеждането на един или повече от кръговите модели, посочени в подт. 1) до подт. 6), по-горе.

* При кандидатстване по режим ''минимална помощ''(de minimis):

Проект по Националния план за възстановяване и устойчивост за енергийна ефективност

– Максимален интензитет на помощта за микро, малки и средни предприятия – 50%
– Максимален интензитет на помощта за големи предприятия – 35%

* При кандидатстване по режим на държавна помощ ''регионална инвестиционна помощ'' :
– Максимален интензитет на помощта се определя в зависимост от мястото на изпълнение на инвестицията и категорията на предприятието – кандидат/партньор, както следва:

Категория на предприятието – кандидат/партньор Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS–2) Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)
Микро и малки предприятия 50% София град (столица): 40%
София област: 50%
Област Благоевград: 50%
Област Перник: 40%
Област Кюстендил: 45%
Средни предприятия  50% София град (столица): 30%
София област: 50%
Област Благоевград: 50%
Област Перник: 30%
Област Кюстендил: 35%
Големи предприятия 35% София град (столица) и Област Перник: 20%
София област, Област Благоевград и Област Кюстендил: 25%

Нашата комисионна

  1. 900 лв. + ДДС = 1080 лв., когато входираме проектното предложение в ИСУН 2020 – до 5 /пет/ работни дни се издава фактура (Тази такса не е възвръщаема)
  2. 3 % от сумата, която ще получите от проекта, когато подпишете Административния договор за безвъзмездна помощ по проекта – до 5 /пет/ работни дни издаваме фактура
  3. Остатъкът от 3 % от сумата, която ще получите от проекта, когато получите окончателното финансиране – до 5 /пет/ работни дни издаваме фактура

Например:  Ако вашата инсталация е на обща стойност 200 000 лв., тогава разходите към нас са:
  –  900 лв: първоначална такса, която не се възстановява, независимо дали бъдете одобрени или не
  –  3000 лв – при подписване на договора за безвъзмездна помощ
  –  3000 лв – при получаване на окончателните суми по проекта
Цените са в български лева и не включват ДДС.

Какво трябва да направите ВИЕ, за да започнем работа по проекта?

Допустими кандидати са фирмите, събрали минимум 23 точки от общо 70 точки.
За изчисляване на точките, моля изпратете ни на и-мейла  (не вземаме такса за изчисляване на точките):

 • ОПР и баланс (по образец на НСИ) за 2020, 2021 и 2022г.
 • Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2020, 2021 и 2022г.

Ние ще ви отговорим каква следва да е ОПТИМАЛНАТА СУМА на вашия проект, за да постигнете максимален брой точки при кандидатстването!

1. Ако желаете да се включите по проекта ще ви изпратим договор за консултанска услуга и указания за последващи стъпки.

Ние работим бързо и обръщаме внимание на детайлите. Ще ви дадем мнението си за това дали ще имате добри шансове за одобрение, преди да решите да участвате.

2. Ще започнем да комплектоваме документите за кандидатстване.

Какво можем да направим ние за вас?

Накратко: Да започнем работа по подготовката на проекта ОЩЕ СЕГА!

Предлагаме ви комплексно съдействие в изготвянето на вашето проектно предложение. Нашата работа включва всички дейности по изготвянето на идейния проект, времевия график, бюджета, подаване на проектното предложение в ИСУН; Подаване на авансов/междинен/окончателен отчет; Предлагаме пълно съдействие от подаването, до момента на приемане на окончателния отчет от управляващия орган, и верификацията му. Следим по 2 пъти на ден за въпроси и запитвания, докато приемат проекта. Верификацията е последната стъпка, след което проектът се счита за приключен.

Кои сме ние?

Нашият екип е специализиран в работата по проекти, свързани с Ковид-мерките, както и проекти, свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост. Дори да сте работили в миналото с квалифицирани консултанти, ви препоръчваме да използвате нашите специализирани услуги за проектите, свързани с плана за възстановяване и развитие, и Ковид-19 мерките!

Нашият екип се занимава с консултантска дейност, свързана с реализирането на европейски проекти. Работим интензивно по проекти на Министерството на икономиката (вече Министерство на иновациите), Министерство на туризма, Министерство на транспорта, Агенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политика, както и Министерство на образованието и ИАНМСП. Работили сме по множество проекти за подпомагане, както и по останалите Ковид-мерки. Имаме богат опит в изготвянето, управлението и отчитането на проектите. Специализирали сме се по национален план за възстановяване и устойчивост. Ще се радваме искрено, ако имаме възможността да работим с вас. Ние сме надежден и всеотдаен партньор, и обикновено работим дългосрочно с нашите клиенти и партньори.

Ние ще работим съвместно с вас от първия момент, до окончателното верифициране на проекта! Свържете се с нас, за да не губим време.

С уважение,

екипът на Нетселс.БГ ООД

Телефони:  02/437 38 85, 02/493 00 70, 0897 948 215, 0897 948 216