1. Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

Стартира дългоочаквания проект от Програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027:

BG16RFPR001-1.004 – Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите 

Краен срок за кандидатстване: 16.09.2024г. 

Основна цел: Насърчаване инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Колко можете да получите?

 • Минимален размер на помощта – 15 000лв.
 • Максимален размер на помощта – 150 000лв.
 • Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ, е както следва:
  – за семейни предприятия и предприятия от творческите индустрии75%
  – за предприятия, осъществяващи занаятчийска дейност85%
 • Срок за изпълнение на проекта – до 12 месеца

* Предлагаме да ви направим БЕЗПЛАТНА консултация дали отговаряте на условията на проекта.

Кой може да кандидатства?

Микро или малки предприятия – регистрирани не по-късно от 31.12.2021г.
– Да имат средносписъчен брой на персонала за 2023г., който е ≥ 1 заети лица
– Фирми получили минимално 21 точки от общо 60 точки, според критериите за оценка

– Да отговарят на едно от следните изисквания:

I. Да са семейно предприятие през 2023г. и към датата на обявяване на процедурата (31.05.2024г.), в което:
 – повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението на предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка

ИЛИ

 – повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което лицата, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието

ИЛИ

 – повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице е назначено на трудов договор в предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка

ИЛИ

 – повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, е назначено на трудов договор в предприятието.

Важно!!! Не се считат за „семейни” тези предприятия, в които повече от половината от капитала (собствеността) се притежава от друго/и юридическо/и лице/а и/или едноличен търговец, И/ИЛИ в чието управление официално участва/т друго/и юридическо/и лице/а, и/или едноличен/ни търговец/и.

ИЛИ

II. Да са предприятия с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии, както следва:

 • 18.11 – Печатане на вестници
 • 18.12 – Печатане на други издания и печатни продукти
 • 18.13 – Предпечатна подготовка
 • 18.14 – Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането
 • 18.20 – Възпроизвеждане на записани носители
 • 58.11 – Издаване на книги
 • 58.12 – Издаване на указатели, справочници и адресни списъци
 • 58.13 – Издаване на вестници
 • 58.14 – Издаване на списания и други периодични издания
 • 58.19 – Друга издателска дейност
 • 58.21 – Издаване на компютърни игри
 • 58.29 – Издаване на други програмни продукти
 • 59.11 – Производство на филми и телевизионни предавания
 • 59.12 – Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
 • 59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания
 • 59.14 – Прожектиране на филми
 • 59.20 – Звукозаписване и издаване на музика
 • 60.10 – Създаване и излъчване на радиопрограми
 • 60.20 – Създаване и излъчване на телевизионни програми
 • 71.11 – Архитектурни дейности
 • 73.11 – Дейност на рекламни агенции
 • 74.10 – Специализирани дейности в областта на дизайна
 • 74.20 – Дейности в областта на фотографията
 • 74.30 – Преводаческа дейност
 • 85.52 – Неформално обучение в областта на културата
 • 90.01 – Изпълнителско изкуство
 • 90.02 – Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство
 • 90.03 – Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
 • 90.04 – Експлоатация на зали за представления
 • 91.01 – Дейност на библиотеки и архиви
 • 91.02 – Дейност на музеи
 • 91.03 – Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места

III. Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите, чиито собственик/ци е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара. – към Списъка на занаятите

Да са реализирали нетни приходи от продажби ОБЩО за 2021г., 2022г. и 2023г., както следва:
* Микропредприятие – Минимален размер ≥ 30 000лв.                * Малко предприятие – Минимален размер ≥ 75 000лв.
                                      Максимален размер ≤ 1 800 000лв.                                                 Максимален размер ≤ 7 200 000лв.

– НЕДОПУСТМИТЕ КАНДИТАТИможете да видите тук

За какви дейности може да кандидатствате?

Дейност 1. Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (задължителна дейност)
– допустимо е придобиването на машини, съоръжения, инструменти, оборудване за производствения процес, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието

Дейност 2. Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна дейност) 
– допустимо е само създаването на нов онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността на предприятието, за която е заявена подкрепа по процедурата

Дейност 3. Подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна дейност) 
– допустимо е въвеждането на следните ИКТ системи/модули:

 • 3.1. Система за управление на ресурсите (ERP система)
 • 3.2. Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);
 • 3.3. Система/модул за управление на веригата за доставки;
 • 3.4. Система/модул за управление на складовото стопанство (WMS система/модул);
 • 3.5. Система/модул за управление на производството (MOM/MES система/модул);
 • 3.6. Система за бизнес анализи (Business Intelligence система).

Дейност 4. Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата (незадължителна дейност)

Допустими разходи

 • придобиване на дълготрайни материални активи, представляващи машини, съоръжения, оборудване за производствения процес/ процеса на предоставяне на услуги, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието
 • придобиване на инструменти и оборудване за производствения процес/процеса на предоставяне на услуги под стойностния праг на същественост за ДМА, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.
 • придобиване на дълготрайни нематериални активи – специализиран софтуер, осигуряващ подобряване на производствения капацитет на предприятието.
 • създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността, за която е заявена подкрепа – до 10 000 лв.
 • въвеждане на следните ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието – до 15 000 лв.
 • консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата – до 3 000 лв.

Какво трябва да направите, за да започнем работа?

1. Пратете ни ОПР за 2021г., 2022г. и 2023г.

2. Трябва да знаете, какво точно оборудване или софтуер искате да си купите и по какъв начин покупката ще увеличи производствения ви капацитет и ще допринесе за повишаване на вашата конкурентоспособност и засилване на пазарното ви присъствие. 

Новото обурудване/машина ще въведе ли някой от следните кръгови модели:

– влагане на рециклирани суровини, и/или

– увеличаване на дълготрайността или на възможностите за повторна, или за многократна употреба на продуктите/резултатите от предоставяните услуги, и/или

– увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, и/или

– намаляване на количеството образувани отпадъци, и/или на количеството/вида на влаганите суровини при производството на продукти/предоставянето на услуги, и/или

– намаляване използването на пластмасови продукти и опаковки за еднократна употреба, и/или

– други екологосъобразни технологии/методи/модели.

3. Трябва да се сдобиете с по една оферта за всяка отделна инвестиция в ДМА и/или ДНА с предложена цена (не са необходими оферти за инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА, за създаването на онлайн магазин, за въвеждането на ИКТ системи/модули)

– Офертите трябва задължително да съдържат информация за: наименование на оферента, технически и/или функционални характеристики на ДМА/ДНА, цена на актива и вид на валутата. Допълнително следва да е видно лицето, което я е издало от името на оферента, като напр. име, подпис, електронен подпис или разпечатка на електронно съобщение, с което офертата е получена, която също трябва да представите

– В случаите на придобиване на специализиран софтуер се представя една оферта, която следва задължително да включва както описание на основните модули на актива, така и негови конкретни технически спецификации/параметри

4. Трябва ни точен адрес, където ще се изпълнява проекта Ви

5. Ако сте семейно предприятие трябва да представите документ, удостоверяващ наличието на съответната роднинска връзка:

– Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
и (ако е приложимо):
– Удостоверение за сключен граждански брак

6. Имате ли текущ незавършен проект по проекта за ИКТ и киберсигурност и дали сте участвали по схема BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II”?

Какво можем да направим ние за вас?

Накратко: Да започнем работа по подготовката на проекта ОЩЕ СЕГА!

Предлагаме ви да изчислим вашите точки, дали отговаряте на условията за допустимост и комплексно съдействие в изготвянето на вашето проектно предложение. Нашата работа включва всички дейности по изготвянето на проекта, времевия график, бюджета, подаване на проектното предложение в ИСУН; Можем да предложим и: подаване на межиннен и окончателен отчет, искане за плащане; Предлагаме пълно съдействие от подаването, до момента на приемане на отчета от управляващия орган, и верификацията му. Следим по 2 пъти на ден за въпроси и запитвания, докато приемат проекта. Верификацията е последната стъпка, след което проектът се счита за приключен.

Ние ще работим съвместно с вас от първия момент, до окончателното верифициране на проекта!

Кои сме ние?

Нашият екип е специализиран в работата по проекти, свързани с Ковид-мерките, както и проекти към национален план за възстановяване и устойчивост и иновации и конкуреноспособност. Дори да сте работили в миналото с квалифицирани консултанти, ви препоръчваме да използвате нашите специализирани услуги за вашите проектите!

Нашият екип се занимава с консултантска дейност, свързана с реализирането на европейски проекти. Работим интензивно по проекти на Министерството на икономиката (вече Министерство на иновациите), Министерство на туризма, Министерство на транспорта, Агенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политика, както и Министерство на образованието и ИАНМСП. Работили сме по множество проекти за подпомагане, както и по останалите Ковид-мерки. Имаме богат опит в изготвянето, управлението и отчитането на проектите. Специализирали сме се по национален план за възстановяване и устойчивост. Ще се радваме искрено, ако имаме възможността да работим с вас. Ние сме надежден и всеотдаен партньор, и обикновено работим дългосрочно с нашите клиенти и партньори.

Каква е нашата комисионна и кога се плаща тя?

1. 2 500 лв. + ДДС = 3 000 лв., след като входираме проектното предложение в ИСМ-ИСУН 2020 – заплаща се до 5 /пет/ работни дни 
2. 4 % от сумата, която ще получите от проекта, когато подпишете Административния договор за безвъзмездна помощ по проекта – до 5 /пет/ работни дни след подписване на договора с Министерството;
3. Още 4 % от безвъзмездната помощ, за която е кандидатствано в началото, до 5 /пет/ работни дни след получаване на финалното плащане по проекта

* Например: Ако Вашият проект е на обща стойност 200 000 лв. и вие кандидатствате за безвъзмезна помощ от 150 000лв., тогава разходите към нас са:
   2 500 лв – първоначална такса, която не се възстановява от нас, независимо дали бъдете одобрени или не, но се възстановява от проекта при успешно приключен проект
   6 000 лв – при подписване на договора за безвъзмездна помощ
   6 000 лв – при получаване на окончателните суми по проекта
* Цените са в български лева и не включват ДДС. 

– Тоест ако кандидатствате за безвъзмезна финансова помощ от 150 000лв., крайната такса към нас ще е 14 500лв. без ДДС, от които 2 500лв. без ДДС ще ви бъдат възстановени при успешно приключен проект.

Уважаеми клиенти,

Очакваме силно завишен интерес от страна на фирмите към настоящия проект. Затова, за да имаме възможност да работим съвместно, ви препоръчваме да се свържете с нас по телефона или по и-мейла, още сега. Ще ви изпратим договора за съвместна работа, и ще започнем подготовката на проектното предложение още днес

С уважение,

екипът на Нетселс.БГ ООД

Телефони:  02/437 38 85, 0897 948 215, 0897 948 216