3. Внедряване на иновации в предприятията

В началото на ОКТОМВРИ, 2023 г. очакваме да:

Стартира програмата ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА от програмата „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

Колко можете да получите?

– За микро, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализациядо 45% безвъзмездна помощ
* Минимален размер на помощта: 50 000лв. без ДДС
* Максимален размер на помощта:
 – за микро предприятия – 200 000лв. без ДДС
 – за малки предприятия – 500 000лв. без ДДС
 – средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация – 800 000лв. без ДДС

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.

* Предлагаме да ви направим БЕЗПЛАТНА консултация дали отговаряте на условията на проекта.

За какви разходи може да се кандидатства?

Проектите следва да водят до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), попадаща в обхвата на ЕДНА от следните тематични области:
1. „Информатика и ИКТ
2. „Мехатроника и микроелектроника
3. „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии
4. „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии
5. „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика

Всяка тематична област включва следните приоритетни подобласти ВИЖТЕ ТУК
В завивисимост в коя област ще се изпълнява проекта ви, можете да участвате за внедряване на иновация в следните тематични области – ВИЖТЕ ТУК

Допустими разходи: 

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):
– Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите чрез придобиване на машини, съоръжения и оборудване.
– Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите чрез придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др.

ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):
– Разходи за такси за заявяване и регистрация пред съответното компетентно ведомство във връзка със защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация на национално и/или международно равнище – до 10 000 лв.
– Разходи за консултантски услуги, свързани със защита на индустриална собственост на национално и/или международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания – до 10 000 лв.
– Разходи за помощни услуги, включващи:
    * разходи за такси за достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес – до 30 000 лв.
    * разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане и др.), свързани с осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.

ВАЖНО! Разходите за „Услуги“ не следва да надвишават 25% от общите допустими разходи по проекта.

Допустими кандидати

– Фирми събрали минимум 35т. от 100т. според критериите за оценка
– Фирми регистрирани не по-късно от 31.12.2020г.
– Микро, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация.
ВАЖНО! Единствено микро, малки и средни предприятия могат да заявят подкрепа в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” на ИСИС 2021-2027.
– Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022г., както следва:
*Микропредприятие ≥ 100 000лв.
*Малко предприятие ≥ 300 000лв.
*Средно предприятие ≥ 1 000 000лв.
*Малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 2 000 000лв.

Недопустими кандидати

– Част от Сектор С „Преработваща промишленост“ – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.83, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03
– Производства на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производства на пелети (които са част от код С16.29), с изключение на производства на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29).
– Код С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.
– Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, попадащи в обхвата на сектор Риболов и сектора на Рибарството и аквакултурите.
– Микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони.

Има ли други изисквания към кандидатите?

Да, вероятно ще има и други изисквания, тъй като програмата е в процес на обществено обсъждане.
Допълнително вижте какви са необходимите документи при кандидатстване тук

Какво можем да направим ние за вас?

Накратко: Да започнем работа по подготовката на проекта ОЩЕ СЕГА!

Предлагаме ви комплексно съдействие в изготвянето на вашето проектно предложение. Нашата работа включва всички дейности по изготвянето на проекта, времевия график, бюджета, подаване на проектното предложение в ИСУН; Подаване на окончателен отчет, искане за плащане; Предлагаме пълно съдействие от подаването, до момента на приемане на отчета от управляващия орган, и верификацията му. Следим по 2 пъти на ден за въпроси и запитвания, докато приемат проекта. Верификацията е последната стъпка, след което проектът се счита за приключен.

Ние ще работим съвместно с вас от първия момент, до окончателното верифициране на проекта!

Кои сме ние?

Нашият екип е специализиран в работата по проекти, свързани с Ковид-мерките, както и проекти към национален план за възстановяване и устойчивост. Дори да сте работили в миналото с квалифицирани консултанти, ви препоръчваме да използвате нашите специализирани услуги за проектите, свързани с плана за възстановяване и развитие, и Ковид-19 мерките!

Нашият екип се занимава с консултантска дейност, свързана с реализирането на европейски проекти. Работим интензивно по проекти на Министерството на икономиката (вече Министерство на иновациите), Министерство на туризма, Министерство на транспорта, Агенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политика, както и Министерство на образованието и ИАНМСП. Работили сме по множество проекти за подпомагане, както и по останалите Ковид-мерки. Имаме богат опит в изготвянето, управлението и отчитането на проектите. Специализирали сме се по национален план за възстановяване и устойчивост. Ще се радваме искрено, ако имаме възможността да работим с вас. Ние сме надежден и всеотдаен партньор, и обикновено работим дългосрочно с нашите клиенти и партньори.

Каква е нашата комисионна и кога се плаща тя?

  • Таксите се плащат на вноски при подаване на проектното предложение и при одобрено и получено финансиране.

Уважаеми клиенти,

Очакваме силно завишен интерес от страна на фирмите към настоящия проект, заради 100%-то безвъзмездно финансиране и добрите условия. Затова, за да имаме възможност да работим съвместно, ви препоръчваме да се свържете с нас по телефона или по и-мейла, още сега. Ще ви изпратим договора за съвместна работа, и ще започнем подготовката на проектното предложение още днес

С уважение,

екипът на Нетселс.БГ ООД

Телефони:  02/437 38 85, 0897 948 215, 0897 948 216