ИКТ проект, 20000 lv.

Документи и въпроси по проекта "ИКТ и Киберсигурност", 20 000лв Безвъзмездна помощ

До крайния срок за подаване на документи по Проекта остават:

Проект по ОП Иновации и конкурентоспособност за БФП за закупуване на енергоспестяващо оборудване от МСПКандидатите трябва да са:

  1. Регистрирани не по-късно от 31.12.2019г; Да са реализирали Нетни приходи от продажби за 2021-ва година: Минимум 41 хил.лвДа имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1/едно/ заето лице, да отговарят с основния си код по КИД на посочентие по-долу. И стандартните за европейските проекти изисквания/да не е осъждан Управителят, да не е в затруднено положение, несъстоятелност, ликвидация и др./

Кандидатите НЕ трябва да са от:

– сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“; – сектор В „Добивна промишленост“; – сектор F „Строителство“; – сектор Р „Образование“; – сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“. – раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

– раздел 63 „Информационни услуги“.

– Фирми с основен предмет на дейност производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29)

– Недопустим за подкрепа е и код С16.10 „Разкрояване, рендосване  и импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008, с изключение на производството на  Несглобени дървени паркетни дъски.

Кодове по КИД: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03, 11.06, 16.10.

Кодове 16.1, 41, 42, 43, 58, 62, 63, 85, 86, 87, 88

– Ако сте заявили софтуер тип CRM по проекта за Технологична модернизация също не можете да да участвате.

– Не можете да получите безвъзмездно финансиране, в случай че сте получили ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.


МОЖЕТЕ ДА СИ ИЗБЕРЕТЕ ЕДНО или ПОВЕЧЕ софтуерни решения от включените в този  СПИСЪК ДОПУСТИМИ ПОКУПКИ ПО ПРОЕКТА! Списъкът съдържа 17 вида софтуерни решения – Моля, прегледайте го сега.

КОГАТО СИ ИЗБИРАТЕ НЯКОЙ ОТ 17-ТЕ СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ, те трябва да притежават ВСИЧКИ минимално изисквани характеристики. Те са изброени в дясната колона с точки. Вашето решение МОЖЕ да притежава и други характеристики, но ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да включва минимално посочените.

  1. Можете да получите СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ, и НЯКОИ ТИПОВЕ хардуер, необходими за инсталирането на софтуера/БЕЗ компютри, принтери/. Позволените хардуери са посочени в списъка с допустими покупки, както и в образците на офертите.
  2. НЕ можете да купите софтуер от типа на Windows, Cad-Cam системи или други, които НЕ са включени в   СПИСЪК ДОПУСТИМИ ПОКУПКИ ПО ПРОЕКТА
  3. НЕ можете да получите само Търговска марка за вече съществуващ ваш сайт. За да получите този актив, трябва да получите и уеб-сайт, или сайт тип онлайн магазин.
  4. НЕ можете да получите поправка, преправяне, ремонт или надграждане на вече съществуващ сайт, или ъпгрейд на съществуващ вече софтуер при вас. Може да придобиете софтуер, който да свържете с наличните решения при вас.
  5.  Можете да купите софтуер, който да се ползва самостоятелно, или да се свърже с наличен при вас софтуер.
  6. Можете да придобиете Търговска марка по точки 2 и 4 ЕДИНСТВЕНО, ако придобиете активи съответно 1 и 3 по проекта. НЕ МОЖЕТЕ да кандидатствате за Търговска марка за вече съществуващи ваши активи!
  7. Можете да кандидатствате за въвеждане на цялостна ERP система(Дейност 6) или услуги/решения за въвеждане на отделните модули, т.е. Дейност 8, Дейност 9 и Дейност 10 от Списъка; Отделните модули могат да работят самостоятелно, или да бъдат свързани към вече работеща система

Необходими документи:

1. Изпратете ни на и-мейла   ОПР/Отчет за приходите и разходите/ за 2019, 2020 и 2021 г. на фирмата, с която искате да участвате. Отчетите трябва да са по формата на НСИ, тоест всеки от посочените разходи да е по посочен код/напр. 15 000, 151000, 10 000 и др./ Ние ще изчислим точките ви, и ще ви пишем с резултата, съгласни Критериите за оценка на качеството по проекта. Минимално изискваните точки за кандидатстване са 5, а максималните точки са 30. Ще ви пишем дали отговаряте за участие по този критерий, за да прецените дали искате да се включите.

2. Подгответе ОФЕРТА за желания актив! ПРИКАЧАМЕ ПРИМЕРНИ БЛАНКИ НА ОФЕРТИТЕ МАЛКО ПО-ДОЛУ!

3. Напишете в рамките на няколко изречения ЗАЩО ИСКАТЕ ДА СЕ СДОБИЕТЕ С ИЗБРАНИТЕ АКТИВИ?

4. Адрес, на който ще се изпълнява проектът? Ако сте офис, посочете адреса на офиса си.

5. Договор за съвместна работа с нас. Моля, върнете ни го подписан. Така си гарантирате, че НЯМА да ви искаме предварително плащане, докато не бъдете одобрени, и не получите парите от проекта!

6. Ще ви изпратим БЛАНКИТЕ за участие по проекта. Трябва да ги подпишете или с химикал и сканирани, или с КЕП – електронен подпис. И да ни ги върнете на и-мейла.

ПРИМЕРНИ БЛАНКИ НА ОФЕРТИТЕ

1. Оферта – Онлайн магазин.docx
2. Оферта – Търговска марка за Онлайн магазин.docx
3. Оферта – Сайт.docx
4. Оферта – Търговска марка за корпоративен уебсайт.docx
5. Оферта – Маркетинг.docx
6. Оферта – ERP система.docx
7. Оферта – CRM система.docx
8. Оферта – управление на веригата за доставки на суровини.docx
9. Оферта – Складова стопанство.docx
10. Оферта – Управление.docx
11. Оферта – система за управление на продажбите на дребно.docx
12. Оферта – система за бизнес анализи.docx
13. Оферта – система за обучения.docx
14. Оферта – управление на сигурността на информацията.docx
15. Оферта – защита на информацията.docx
16. Оферта – архивиране.docx
17. Оферта – управление на съхранението.docx


Тук ще посочваме най-често задаваните въпроси от нашите клиенти. Ако имате други въпроси – свържете се с нас, за да поговорим

1. КАКВО МОГА ДА СИ КУПЯ?

Можете да си купите ЕДИНСТВЕНО софтуерни решения, които са посочени в този списък. Нищо друго не е позволено по проекта: СПИСЪК ДОПУСТИМИ ПОКУПКИ ПО ПРОЕКТА

Вижте също: Максимални цени, които Проектът отпуска за отделните покупки


2. Има ли списък с одобрени доставчици, които да изпълняват работата по проекта?

Не, няма такъв списък. Можете да изберете свободно доставчик. Обикновено това са хората, които и до сега са работили с вашата фирма.

(Ние можем да ви съдействаме с предложение за изпълнител за създаване на уеб-сайт, както и за внедряване на CRM решение/ActiveBiz CRM/. )


3. Какво ще стане, ако офертата, която съм получил от Доставчика, е на по-висока цена от максималната посочена от Проекта?

Имате три варианта: Да предоговорите цената с доставчика, да платите горницата за ваша сметка, или когато подпишете договора с Проекта, да смените доставчика.


4. Какво ще стане, ако цената в офертата е по-ниска от максималната посочена от Проекта?

Няма никакъв проблем. Ако цената, която сте договорили с доставчика си, ще ви останат пвоече пари, за да си купите и още нещо от Проекта.


5. Може ли да си поръчам АБОНАМЕНТ на софтуер по проекта?

Не, абонамент НЕ може да се поръчва. Могат да се купуват ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. Ако се колебаете дали това, което искате да купите, отговаря на изискванията, Ви предлагаме да разгледате Списъка с документи, които ще се искат при отчитането на проекта. Предоставете този списък на вашия доставчик и той ще ви каже дали може да ги предостави! Винаги можете да се свържете с нас на 0897 948 215 за допълнителни въпроси. Наясно сме, че въпросът е сложен, защото дигиталните решения не са праволинейни. Звъннете ни, за да поговорим при необходимост.


6. Ако съм търговско дружество/услуги/производство мога ли да се включа, и какво мога да си купя?

Да, можете да се включите./За непозволените кодове по КИД вижте таба КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА? Трябва да си изберете актив от СПИСЪКА С ДОПУСТИМИ ПОКУПКИ. Трябва да ни изпратите на и-мейла и ОПР за 2019, 2020 и 2021г.


7. Кога се плаща нашата комисионна?

След като получите парите от Проекта, до 5 работни дни е дължима и нашата комисионна


8. Как Проектът плаща парите?

Първи вие плащате на изпълнителя си сумите по фактурите. Представяме отчетните документи като извлечение за плащане от банковата сметка, счетоводни документи за заприходен актив и други. И тогава от Проекта ви възстановяват исканите суми, до пределните им стойности.


Нашата комисионна е 1800 лв + ДДС. Плаща се след като бъдете одобрени и получите парите от министерството. С нас, вие НЯМАТЕ финансов риск!

Плащанията се извършват по следната банкова сметка:

BG72UNCR70001520940926 – Нетселс.БГ ООД

Плащанията са до 5 работни дни след като получите безвъзмездната финансова помощ от проекта, и след като ви издадем фактура-оригинал.


Какво трябва да направите ВИЕ, за да започнем работа по проекта?

1. Да ни изпратите ОПР на фирмата – кандидат за 2019, 2020 и 2021г.

2. Ако точките за класирането ви са допустими, да подпишете договора за съвместна работа с нас. Чрез него Вие си гарантирате, че няма да ни заплатите комисионна, докато не получите одобрение и пари.

3. Да започнете да си търсите оферти от доставчици. /Изтеглете примерни бланки на офертите от тази страница/

4. Да ни изпратите офертите за избраните активи от доставчиците, и да ни кажете адреса на вашия офис, цех, хотел или друго помещение.

5. Да ни кажете съвсем накратко защо искате да се сдобиете с конкретния софтуер/софтуери.

Какво можем да направим ние за вас?

Накратко: Да започнем работа по подготовката на проекта ОЩЕ СЕГА!

Предлагаме ви комплексно съдействие в изготвянето на вашето проектно предложение. Нашата работа включва всички дейности по изготвянето на идейния проект, времевия график, бюджета, подаване на проектното предложение в ИСУН; Подаване на междинни и окончателен отчет, искане на (авансово) плащане; Предлагаме пълно съдействие от подаването, до момента на приемане на отчета от управляващия орган, и верификацията му. Следим по 2 пъти на ден за въпроси и запитвания, докато приемат проекта. Верификацията е последната стъпка, след което проектът се счита за приключен.

Кои сме ние?

Нашият екип е специализиран в работата по проекти, свързани с Ковид-мерките, както и проекти, свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост. Дори да сте работили в миналото с квалифицирани консултанти, ви препоръчваме да използвате нашите специализирани услуги за проектите, свързани с плана за възстановяване и развитие, и Ковид-19 мерките!

Нашият екип се занимава с консултантска дейност, свързана с реализирането на европейски проекти. Работим интензивно по проекти на Министерството на икономиката (вече Министерство на иновациите), Министерство на туризма, Министерство на транспорта, Агенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политика, както и Министерство на образованието и ИАНМСП. Работили сме по множество проекти за подпомагане, както и по останалите Ковид-мерки. Имаме богат опит в изготвянето, управлението и отчитането на проектите. Специализирали сме се по национален план за възстановяване и устойчивост. Ще се радваме искрено, ако имаме възможността да работим с вас. Ние сме надежден и всеотдаен партньор, и обикновено работим дългосрочно с нашите клиенти и партньори.

Ние ще работим съвместно с вас от първия момент, до окончателното верифициране на проекта! Свържете се с нас, за да не губим време.

С уважение,

екипът на Нетселс.БГ ООД

Телефони:  02/437 38 85, 02/493 00 70, 0897 948 215, 0897 948 216